Flytta ut

För att underlätta för dig som flyttar ut har vi samlat ihop lite information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten.

Avflyttning

Din lägenhet ska vara tömd, städad och tillgänglig för nästa hyresgäst senast kl 12.00 den dag ditt kontrakt upphör att gälla. Om den 1:e i månanden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig kl 12.00 första vardagen därefter

Städning

När du ska lämna din lägenhet så ska den överlämnas välstädad till kommande hyresgäst. Om lägenheten inte är ordentligt städad, eller din balkong är i dåligt skick, kommer bostadsrättsföreningen att debitera dig för städkostnaden. Exempelvis kan städning av en lägenhet på tre rum och kök kosta över 5000 kronor.

Du ska också ta bort all egendom som tillhör dig från lägenheten, förråd och balkong. Om du inte tar bort din egendom kan du bli skyldig att betala för förvaring och bortforsling av egendomen. Grovavfall så som gamla möbler, tv-apparater med mera och farligt avfall såsom gamla färgburkar, kemikalier, batterier, lysrör med mera ska du lämna till grovsopbilen som kommer till vår vändplan en gång i månaden, eller till återvinningscentralen. Skulle du lämna kvar grovavfall eller farligt avfall i föreningens sophus blir du debiterad för bortkörning och sortering för minst 625 kronor i timmen. Det är med andra ord inte tillåtet att lämna grovsopor i samband utflyttning i detta sophus.

Under din uppsägningstid ska din lägenhet besiktigas. Vid besiktningen gör vår besiktningsansvarig en bedömning av lägenhetens skick. Efter besiktningen får du hemskickat en kopia av besiktningsprotokollet. Skador och onormalt slitage som noteras på besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för.

Ta kontakt med besiktningsansvarig i god tid före avflyttning för att boka tid och datum för avflyttningsbesiktning. Eventuella anmärkningar, såsom skador och onormalt slitage, blir du som hyresgäst ersättningsskyldig för. Innan du flyttar från din lägenhet har du möjlighet att själv åtgärda dessa skador som noterats vid besiktningen under uppsägningstiden.

När du har åtgärdat skadorna ska du boka tid för ombesiktning. Efter avflyttning har du däremot ingen möjlighet att rätta till fel och brister, utan du kommer då att debiteras för de kostnader bostadsrättsföreningen har för att åtgärda skadorna.

Vid besiktningen ska:

  • lägenheten vara i sådant skick att besiktningen kan genomföras utan svårigheter.
  • besiktningsmannen underrättas om dolda skador, som kanske finns men inte omedelbart syns, till exempel skador bakom tavlor, hyllor under mattor etc.
  • eventuella borttagna detaljer såsom innerdörrar skåpbeslag etc. ska sättas på plats.

Nycklar

Nycklar till lägenheten ska lämnas till den inflyttande hyresgästen på avflyttningsdagen senast kl 12.00. Om den 1:e i månanden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig kl 12.00 första vardagen därefter. Du ska lämna in alla lägenhetsnycklar, och ibland även nycklar till övriga utrymmen såsom tvättstuga, källare etc. Om du inte återlämnar samtliga nycklar får du betala för låsbyte enligt gällande prislista hos bostadsrättsföreningens anlitade låssmed.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor.

Flytt av telefon och internet

Du måste även anmäla flytt av dina telefon– och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av telefon och Internet för mer information.

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning ska du göra skriftligen. På baksidan av ditt avtal finns möjlighet att skriva en uppsägning, men du kan också använda ett vanligt papper. Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader. Uppsägningstiden påverkas inte av vad avflyttande och inflyttande hyresgäst eventuellt kan komma överens om lämpligt flyttningsdatum. Du kan alltså inte som hyresgäst påverka uppsägningstiden, även om nästa hyresgäst vill flytta in tidigare. Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständigheter få uppsägningstiden förkortad till en månad.

Senast uppdaterad 2022-03-14.