20 sep 2022
Utbyte av förrådsdörrar

Utbyte av förrådsdörrar

2022-09-20 15:41

Nu byter vi alla källardörrar i trä mot moderna brandsäkra dörrar. Arbetet startar den 24 oktober (vecka 43) och pågår vardagar mellan c:a 08:30-15:00.

Vad Innebär det för dig?

Cirka 35 av alla dörrar som ska bytas hör till enskilda boendes förråd.

Arbetet med att byta ut dessa dörrar sker under första veckan, 24 – 28 oktober.

Har du en förrådsdörr i trä behöver föreningen därför få tillgång till din förrådsnyckel under den perioden.

Föreningen kommer att kontakta alla berörda boende för att samla in nycklar inför starten.

Redan nu kan du se om din förrådsdörr berörs. Titta efter en blå prick högst uppe i dörrens högra hörn.

Erbjudande

Tycker du att du har för få nycklar till ditt förråd?

Är du osäker på vart alla nycklar har tagit vägen?

Passa då på att beställa en ny låscylinder. Lämna in din gamla nyckel och få tillbaka fem nya nycklar till en ny låscylinder.

För den nya låscylindern debiteras du en engångskostnad som läggs på din månadsavi. Uppskattad kostnad är ca 500 kronor.


REPLACEMENT OF STORAGE DOORS

We are now replacing all wooden doors in the basements with modern fireproof doors. Work will start on October 24 and take place weekdays approximately between 08.30-15.00.

What does it mean for you?

About 35 of all the doors to be replaced are to individual residents' stores. The work to replace these doors will be carried out during the first week, 24 – 28 October.

If you have one of these wooden storage doors, the board needs access to your storage key during that period.

We will contact every affected resident to collect keys ahead of the start.

Already now you can check if your storage door is affected. Look for a blue dot in the top right corner of the door.

Offer

Do you have enough keys to your storage room?

Maybe you're not sure where all the keys have gone?

You can take the opportunity to order a new lock cylinder. You hand in your old key and get a new lock and five new keys back.

For the new lock cylinder, you will be charged a one-off cost that will be added to your monthly statement. Estimated cost is about SEK 500.

13 sep 2022
Nya nummer till porttelefoner

Nya nummer till porttelefoner

2022-09-13 18:16

Vissa av porttelefonerna i föreningen har fått nya telefonnummer. Det betyder att ett nytt nummer kan komma att visas då någon ringer till dig via porttelefonen. Du kan ringa till ditt eget namn på portelefonen för att få upp det nya numret på din telefondisplay, och sedan spara det i telefonens kontakbok.


Some of the intercoms in the association have received new telephone numbers. This means that a new number may be displayed when someone calls you via the intercom. You can call your own name on the intercom to bring up the new number on your phone display, and then save it to your phone's contact book.

30 aug 2022
Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

2022-08-30 20:06

Inför vintern förväntas de redan höga energipriserna att gå upp ytterligare igen. Det innebär en enorm kostnadsökning för föreningen då elen ingår i avgiften. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla förbrukningen nere, så att vi inte behöver införa ytterligare en avgiftshöjning för att betala våra oerhört dyra elräkningar.

Så här kan du bidra till att minska elförbrukningen och hålla kostnaden nere.

 • Vädra effektivt! Att vädra med fönster på vid gavel under några minuter är mer effektivt än att ha fönstret på glänt under längre tid. På så sätt hinner inte möbler och annat i hemmet kylas ner.
 • Byt glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Lågenergilampan drar 80 procent mindre el som en vanlig glödlampa.
 • Ha inte lampor, infravärmare och apparater påslagna när du inte är i rummet. Använd timer eller ljussensor på lampor, och stäng av tv-apparater och datorer när du inte använder dem.
 • Dra ur mobilladdaren när du inte använder den. Använd grenkontakter med strömbrytare så är det lättare att stänga av flera apparater samtidigt.
 • Ta reda på hur mycket el apparaten drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Den anger hur mycket energi maskinen använder. Du bör helst välja en apparat som är A-klassad eller bättre.
 • Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet när den diskar men sköljer i kallt vatten, vilket sparar energi.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En maskin som är fylld till hälften förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld.
 • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Tumlaren drar upp till fyra gånger så mycket el som en tvättmaskin.

With winter approaching, the already high energy prices are expected to rise further again. This means a huge cost increase for the association as electricity is included in the fee. It is important that we all help to keep consumption down, so that we do not need to introduce another fee increase to pay our extremely expensive electricity bills.

This is how you can help reduce electricity consumption and keep costs down.

 • Ventilating with the window wide open for a few minutes is more efficient than having the window ajar for a long time. In this way, furniture and other things in the home do not have time to cool down.
 • Replace light bulbs with low energy lamps, or LED lamps. A low-energy light bulb consumes 80 percent less electricity than an ordinary light bulb.
 • Do not leave lights, infrared heaters and appliances switched on when you are not in the room. Use a timer or light sensor on lights, and turn off TVs and computers when not in use.
 • Unplug the mobile phone charger when not in use. Use a power strip with a switch to make it easy to switch off several devices at the same time.
 • Find out how much electricity the appliance consumes before you buy it. A good way is to check the energy label. It indicates how much energy the machine uses. You should preferably choose a device that is A-rated or better.
 • Connect the dishwasher to the cold water. Then the dishwasher itself will heat the water when it washes but rinses in cold water, which saves energy.
 • Fill the washing machine properly. A machine that is half full consumes almost as much energy as a full one.
 • Air dry your laundry outdoors if possible. The tumble dryer uses up to four times as much electricity as a washing machine.
22 jun 2022
Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

2022-06-22 14:04

Styrelsens besökstider i styrelselokalen tar sommaruppehåll. Besökstiderna återupptas igen den 16 augusti.


The board's visiting hours will take a summer break and resume on August 16.

5 jun 2022
Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

2022-06-05 19:27

Solna stad planerar att avveckla återvinningsstationen för förpackningar på Hagalundsgatan 11. Planen är att den tas bort i mitten av juni.

Orsaken till att återvinningstationen tas bort är att det blir mycket skräp runt den. En del personer dumpar felaktigt grovavfall eller annat avfall som inte har sorterats på rätt sätt.

Trots stora och täta städinsatser har det inte räckt för att förhindra nedskräpningen. Under åren har det kommit in många klagomål till staden. Solna stad har nu kommit fram till att den bästa åtgärden är att avveckla stationen. Det är tråkigt eftersom den har främjat klimatriktig källsortering.

Alternativa återvinningsstationer i närheten:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

The City of Solna plans to close down the recycling station on Hagalundsgatan 11. The plan is for it to be removed in mid-June.

The reason why the recycling station is removed is that there is a lot of rubbish around it. Some people dump incorrectly bulky waste or other waste that has not been sorted correctly.

Despite large and frequent cleaning efforts, it has not been enough to prevent littering. Over the years, many complaints have been received by the city. The city of Solna has now come to the conclusion that the best measure is to close down the station. This is sad because it has promoted climate-friendly source sorting.

Alternative recycling stations nearby:

 • Södra Långgatan / Åkersvägen (turning zone)
 • Viktoriagatan (near Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen
Navigation