22 jun 2022
Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

2022-06-22 14:04

Styrelsens besökstider i styrelselokalen tar sommaruppehåll. Besökstiderna återupptas igen den 16 augusti.


The board's visiting hours will take a summer break and resume on August 16.

5 jun 2022
Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

2022-06-05 19:27

Solna stad planerar att avveckla återvinningsstationen för förpackningar på Hagalundsgatan 11. Planen är att den tas bort i mitten av juni.

Orsaken till att återvinningstationen tas bort är att det blir mycket skräp runt den. En del personer dumpar felaktigt grovavfall eller annat avfall som inte har sorterats på rätt sätt.

Trots stora och täta städinsatser har det inte räckt för att förhindra nedskräpningen. Under åren har det kommit in många klagomål till staden. Solna stad har nu kommit fram till att den bästa åtgärden är att avveckla stationen. Det är tråkigt eftersom den har främjat klimatriktig källsortering.

Alternativa återvinningsstationer i närheten:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

The City of Solna plans to close down the recycling station on Hagalundsgatan 11. The plan is for it to be removed in mid-June.

The reason why the recycling station is removed is that there is a lot of rubbish around it. Some people dump incorrectly bulky waste or other waste that has not been sorted correctly.

Despite large and frequent cleaning efforts, it has not been enough to prevent littering. Over the years, many complaints have been received by the city. The city of Solna has now come to the conclusion that the best measure is to close down the station. This is sad because it has promoted climate-friendly source sorting.

Alternative recycling stations nearby:

 • Södra Långgatan / Åkersvägen (turning zone)
 • Viktoriagatan (near Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen
3 jun 2022
Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

2022-06-03 13:28

Polisen i Solna varnar för ett tillvägagångssätt där äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Minst ett fall har även skett i Brf Blåkulla. Läs mer på Polisens hemsida eller ladda ner infoblad från Polisen nedan.


Recently, older people have been exposed to fraud by fake Police officers. This can be done over the phone or by home visits. For example by someone who says they work for the Police Authority, and need access to your bank card, pin code and valuables.

Here's how you can protect yourself:

 • Hang up if someone calls and you feel insecure.
 • Never let an unknown person into your home.
 • Never give your ID, bank card or code to anyone else.
 • Call a relative or friend and ask for help.
 • In the event of an ongoing crime, call 112.
22 maj 2022
Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

2022-05-22 09:25

Tisdagen den 7 juni kommer vi att göra en servicegenomgång av samtliga maskiner i tvättstugan, d.v.s. alla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.

På grund av detta kommer det inte att gå att boka tid i tvättstugan mellan kl. 07.00 – 17.00.


On Tuesday, June 7, we will do a service review of all machines in the laundry room, i.e. all washing machines, dryers, drying cabinets and mangels.

Due to this, it will not be possible to book the laundry room between 07.00 - 17.00.

18 maj 2022
Angående störande ljud i flerbostadshus

Angående störande ljud i flerbostadshus

2022-05-18 10:15

Vi ansvarar alla för att måna om en lugn och trygg boendemiljö. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Samtidigt innebär boende i flerbostadshus att vissa ljud ofrånkomligen kommer att höras genom väggar och golv mellan grannar under dygnets alla timmar, och du kan inte räkna med ett helt störningsfritt hus där många människor lever och bor. Fotsteg, lekande barn, röster i normal samtalston och toaletter som spolas hör till ljud som vi får lära oss att leva med och betraktas ej som störningar.

Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. Att hamra och borra är endast tillåtet vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

Eftersom ljud transporteras lätt genom betongen är det kanske inte grannen direkt ovanför som väsnas, utan det kan vara någon helt annan i huset. Om du själv blir störd, försök först att prata med dina grannar, men tänk på att vara respektfull och inte förvärra situationen genom att vara otrevlig. Förmodligen har den störande grannen inte förstått att du har blivit störd. Kom ihåg att du stör dina grannar lika mycket själv om du bankar i väggar och tak för att visa ditt missnöje.


We are all responsible for maintaining a calm and safe living environment. Showing respect and consideration for your neighbors is important for everyone in the buildings to thrive. Nurture neighborliness by treating others the way you want to be treated yourself.

At the same time, living in apartment buildings means that certain sounds will inevitably be heard through walls and floors between neighbors during all hours of the day, and you cannot expect a completely sound-free building where many people live and work. Footsteps, children playing, voices in normal conversational tones and toilets being flushed are among the sounds we must learn to accept and are not considered disturbances.

As in many old buildings, sounds travel easily between apartments. Between 22:00 and 07:00 it is not allowed to play instruments or watch TV and listen to music on high volume. Hammering and drilling is only allowed weekdays between 07:00-20:00 and weekends between 10:00-16:00.

Since sound is easily transported through the concrete, it may not be the neighbor directly above who is making the noise, it may be someone completely different in the building. If you are experiencing a disturbance, try to talk to your neighbors first, but remember to be respectful and not aggravate the situation by being rude. Probably the disturbing neighbor did not realize that you have been disturbed. Remember that you disturb your neighbors just as much yourself if you knock on walls and ceilings to show your dissatisfaction.

Navigation