15 jan 2024
Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

2024-01-15 10:14

Från 1 januari 2024 ska hushållen sortera ut större mängder flytande matfett (frityrfett, stekfett, matolja) och hälla i en förslutningsbar behållare, till exempel en petflaska. Behållaren ska du helst lämna på återvinningscentralen. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet i stället återanvänds för att producera biogas.


From January 1, 2024, households are required to separate larger quantities of liquid cooking fat (deep-frying fat, cooking oil) and pour them into a sealable container, such as a plastic bottle. Ideally, you should leave the container at the recycling center. In addition to reducing the risk of blockages in the sewer system, you contribute to the reuse of cooking fat for the production of biogas.

12 jan 2024
Inga propplösare i avloppet

Inga propplösare i avloppet

2024-01-12 20:21

Det är strängt förbjudet att använda propplösare som kaustiksoda i avloppet. Kaustiksodan förstör de nyrelinade avloppsrören allvarligt och skapar proppar genom att reagera med fett och bilda beläggningar. Undvik dessa komplikationer genom att avstå från användning av kaustiksoda, vilket kan leda till omfattande rengörings- och reparationsarbeten som du kan bli betalningsskyldig för.

Du får under absolut inga omständigheter använda propplösare i avloppen!

It is strictly prohibited to use drain cleaners such as caustic soda in the drainage system. Caustic soda severely damages the newly relined sewer pipes and creates blockages by reacting with grease and forming deposits. Avoid these complications by refraining from using caustic soda, as it may result in extensive cleaning and repair work for which you may be held financially responsible.

Under no circumstances are you allowed to use drain cleaners in the drains!
9 jan 2024
Angående nya regler för sopsortering

Angående nya regler för sopsortering

2024-01-09 19:58

Vi vill informera er om de nya reglerna för sophantering som trädde i kraft den 1 januari i år. Tyvärr har vi upplevt förseningar på grund av en längre process med bygglov från Solna Stad, vilket har hindrat oss från att påbörja arbetet med att installera de nya sopkärlen i föreningen.

Vi är glada att meddela att bygglovet nu är klart, och vi arbetar intensivt för att kunna påbörja installationen så snart som möjligt. Under tiden kommer vi att fortsätta med den befintliga sophanteringen för att minimera eventuella olägenheter för er som medlemmar.

Vi förstår vikten av att anpassa oss till de nya riktlinjerna för sophantering och ber om er förståelse för förseningen. Så snart arbetet inleds kommer vi att informera er om tidpunkter för installationen och eventuella temporära ändringar i sophanteringen under den här perioden.


We would like to inform you about the new waste management rules that came into effect on January 1st this year. Unfortunately, we have experienced delays due to an extended process of obtaining building permits from Solna Municipality, which has prevented us from commencing the work to install the new waste bins in the association.

We are pleased to announce that the building permit is now approved, and we are working diligently to start the installation as soon as possible. In the meantime, we will continue with the current waste management system to minimize any inconvenience for you as members.

We understand the importance of adapting to the new guidelines for waste management and appreciate your understanding regarding the delay. Once the work begins, we will inform you about the timing of the installation and any temporary changes in waste management during this period.

9 jan 2024
Datum för grovsopbilen 2024

Datum för grovsopbilen 2024

2024-01-09 19:14

Följande datum 18:00-20:00 kan du lämna ditt skräp till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan:

 • 31/1
 • 20/3
 • 15/5
 • 17/7
 • 18/9
 • 20/11
 • 15/1 2025

Utöver dessa datum kan du även lämna avfall till Solna Stads mobila återvinningscentral som kommer till Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka. Dessa datum hittar du på Solna Stads hemsida.

Grovsopbilen tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra) eller miljöfarligt avfall som t.ex färg och lösningsmedel. Dessa lämnar du på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Observera att du inte får lämna dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Returpunkten i Solna Centrum tar emot mycket av det du inte längre vill ha men som kan vara till glädje för någon annan – till exempel kläder, böcker, leksaker, prydnadssaker, husgeråd och porslin. Så hjälper du också till att minska sopberget. Du kan också lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.


On the following dates from 6:00 PM to 8:00 PM, you can dispose of your waste at the mobile recycling centers at Kyrkbackens turning point:

 • January 31
 • March 20th
 • May 15th
 • July 17th
 • September 18th
 • November 20th
 • January 15th 2025

In addition to these dates, you can also dispose of waste at Solna City's mobile recycling center located at Hagalundsgatan 11, near the entrance to Hagalund's church. You can find these dates on Solna City's website.

The bulky waste truck does not accept toilets, bathtubs, car tires, electronic waste larger than microwaves, construction waste, or large quantities of waste (such as on a trailer) or hazardous waste such as paint and solvents. Please take these items to one of the permanent recycling centers. Note that you are not allowed to leave your waste on the street before the truck arrives and then walk away.

Returpunkten in Solna Centrum accepts many items you no longer want but could bring joy to someone else, such as clothes, books, toys, decorative items, household goods, and ceramics. This also helps reduce the amount of waste. You can also drop off a small amount of bulky waste, electronic waste (up to the size of a microwave), and certain hazardous waste.

3 jan 2024
Sortera julens avfall

Sortera julens avfall

2024-01-03 09:32

I år kan du lämna din julgran till Solna stads insamlingsplatser för julgranar den 13-14 januari. Inga granar får lämnas i föreningens utrymmen eller på ytor utomhus. Notera att inte heller grovsopbilarna tar emot julgranar.

Läs mer om hur du sorterar julens avfall, såsom matrester, presentpapper och snören, ljusslingor med mera på Solna stads hemsida.


This year, you can leave your Christmas tree at the collection sites for Christmas trees provided by the City of Solna on January 13-14. No trees should be left in the association's indoor spaces or outdoor areas. Note that the waste trucks will not accept Christmas trees.

Read more about how you should sort Christmas waste, such as food leftovers, wrapping paper and strings, Christmas lights, and more on the City of Solna's website.