9 jan 2024
Angående nya regler för sopsortering

Angående nya regler för sopsortering

2024-01-09 19:58

Vi vill informera er om de nya reglerna för sophantering som trädde i kraft den 1 januari i år. Tyvärr har vi upplevt förseningar på grund av en längre process med bygglov från Solna Stad, vilket har hindrat oss från att påbörja arbetet med att installera de nya sopkärlen i föreningen.

Vi är glada att meddela att bygglovet nu är klart, och vi arbetar intensivt för att kunna påbörja installationen så snart som möjligt. Under tiden kommer vi att fortsätta med den befintliga sophanteringen för att minimera eventuella olägenheter för er som medlemmar.

Vi förstår vikten av att anpassa oss till de nya riktlinjerna för sophantering och ber om er förståelse för förseningen. Så snart arbetet inleds kommer vi att informera er om tidpunkter för installationen och eventuella temporära ändringar i sophanteringen under den här perioden.


We would like to inform you about the new waste management rules that came into effect on January 1st this year. Unfortunately, we have experienced delays due to an extended process of obtaining building permits from Solna Municipality, which has prevented us from commencing the work to install the new waste bins in the association.

We are pleased to announce that the building permit is now approved, and we are working diligently to start the installation as soon as possible. In the meantime, we will continue with the current waste management system to minimize any inconvenience for you as members.

We understand the importance of adapting to the new guidelines for waste management and appreciate your understanding regarding the delay. Once the work begins, we will inform you about the timing of the installation and any temporary changes in waste management during this period.