19 jul 2024
Ny teknisk förvaltare från och med september

Ny teknisk förvaltare från och med september

2024-07-19 13:41

Från och med den 1:a september kommer vi att byta teknisk förvaltare från Driftia till Blinq Fastighetsförvaltning AB.

Vi strävar efter att övergången ska ske så smidigt som möjligt, och all information om bytet kommer att kommuniceras till våra medlemmar inom kort. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Blinq.

Under tiden fram till bytet fortsätter felanmälningar att hanteras av Driftia precis som tidigare.


Starting from September 1st, we will change our technical manager from Driftia to Blinq Fastighetsförvaltning AB.

We aim for a smooth transition, and all information regarding the switch will be communicated to our members shortly. We look forward to a good collaboration with Blinq.

During this period until the change, error reports will continue to be handled by Driftia, just as before.

10 jul 2024
Uppdatering kring arbetet med återvinningsbehållare

Uppdatering kring arbetet med återvinningsbehållare

2024-07-10 09:00

Ni har kanske märkt att tiden som vår entreprenör angav för installation av återvinningsbehållare har passerat. Detta beror på en längre leveranstid för behållarna och att vi även har behövt bredda vägen ner till återvinningsplatsen från vändplanen. Även om det fortfarande återstår arbete med att färdigställa vägen, har vi goda nyheter: kärlen har nu levererats.

Efter ett arbetsmöte igår med med Irec, som vi anlitat för anläggningen, inväntar vi nu startbesked för att kunna placera behållarna och asfaltera området runt dem, inklusive vägen från vändplanen. Dessutom kommer vi att installera iLoq-lås på behållarna så att endast våra medlemmar kan använda dem.

Vi ber er att inte slänga skräp i behållarna innan vi meddelat att dessa tagits i bruk

När behållarna är på plats kan vi begära startbesked från Solna Stad, vilket beräknas ta minst tre veckor. Därefter kommer alla medlemmar att erbjudas ett gratis startkit från Solna Stad, med en sorteringskorg, bruna papperspåsar för matavfall, en slaskrensare och en sorteringsguide, innan Solnas avfallsentreprenör PreZero slutligen öppnar behållarna för bruk.

Läs mer:


You may have noticed that the time our contractor provided for the installation of recycling containers has passed. This is due to a longer delivery time for the containers and the need to widen the road down to the recycling area from the turning point. Although there is still work remaining to complete the road, we have good news: the containers have now been delivered.

After a meeting yesterday with Irec, whom we have hired for the construction, we are now waiting for the go-ahead to place the containers and asphalt the area around them, including the road from the turning point. Additionally, we will install iLoq locks on the containers to ensure that only our members can use them.

We kindly ask you not to throw trash into the containers until we have notified that they are in use.

Once the containers are in place, we can request approval from Solna Stad, which is estimated to take at least three weeks. After that, all members will be offered a free starter kit from Solna Stad, including a sorting bin, brown paper bags for food waste, a slush scraper, and a sorting guide, before Solna’s waste contractor, PreZero, opens the containers for use.

Read more:

31 maj 2024
Avgifter förråd, mopedplatser och gästlägenheten

Avgifter förråd, mopedplatser och gästlägenheten

2024-05-31 14:36

Vi har nyligen gjort några justeringar i våra avgifter för mopedplatser och gästlägenheten. Även avgiften för extraförråd justeras. Förråd som tillhör din lägenhet kommer inte att påverkas av denna prisförändring. Du som hyr extraförråd kommer att få ett nytt avtal som träder i kraft efter ditt nuvarande avtals uppsägningstid. Väljer du att inte acceptera det nya avtalet kommer du att behöva avlägsna dina saker från förrådet efter uppsägningstiden.

Här är de nya priserna:

 • Förråd:
  • Nytt pris: 100 kr per kvadratmeter och månad

 • Mopedplatser:
  • Nytt pris: 250 kr per månad

 • Dygnshyra för gästlägenheten:
  • Nytt pris: 500 kr

We have recently made some adjustments to our fees for moped spaces and the guest apartment. The fee for additional storage is also being adjusted. Storage that belongs to your apartment will not be affected by this price change. If you rent additional storage, you will receive a new contract that will take effect after the termination period of your current contract. If you choose not to accept the new agreement, you will need to remove your belongings from the storage after the termination period.

Here are the new prices:

 • Storage:
  • New price: 100 SEK per square meter per month

 • Moped spaces:
  • New price: 250 SEK per month

 • Daily rent for the guest apartment:
  • New price: 500 SEK
6 maj 2024
Nu påbörjas arbetet med vår nya avfallshantering

Nu påbörjas arbetet med vår nya avfallshantering

2024-05-06 15:19

Nu tar vi ett stort kliv framåt i vår avfallshantering. Med start vecka 20 kommer vi att påbörja installationen av ett nytt system med sopkärl intill det befintliga soprummet, för att följa de nya lagkraven för avfallshantering som trädde i kraft den 1 januari 2024. Detta arbete kommer att pågå i två veckor och efter det kommer det nuvarande soprummet att stängas. De nya kärlen kommer att vara låsta för att förhindra missbruk, och öppnas med din befintliga iLoq-nyckel.

I den nya lösningen blir alla hushåll skyldiga att separera matavfall från restavfall och slänga i för ändamålet avsedd behållare.

 • Matavfall - Detta inkluderar alla ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.
 • Restavfall - Detta är allt annat hushållsavfall som inte är matavfall.

Gratis påsar för matavfall kommer att gå att hämta upp utanför tvättstugan.

Det är viktigt att inga förpackningar eller icke-organiskt material hamnar i matavfallet. Förpackningar ska, som tidigare, lämnas till kommunens återvinningsstationer, exempelvis på:

Matfett kan orsaka stopp i avloppsledningarna om det hälls ner i avloppet, och måste hanteras på rätt sätt. För små mängder fett eller olja (mindre än 1 liter), använd hushållspapper för att torka upp fettet och lägg det i matavfallspåsen. Du kan också samla olja upp till 1 liter i exempelvis en väl försluten mjölkförpackning och slänga den i kärlet för restavfall. Större mängder fett eller olja (mer än 1 liter) ska förpackas och lämnas till en fettinsamling på en återvinningscentral.

Genom att följa dessa nya riktlinjer hjälper vi inte bara till att hålla vår förening ren och ordnad, utan vi bidrar också till en större miljömässig påverkan genom att minska avfall och främja återvinning. Tillsammans tar vi ett steg mot en grönare framtid.


We are now taking a significant step forward in our waste management. Starting week 20, we will begin the installation of a new system with waste containers next to the current waste room, to comply with the new waste management legal requirements that came into effect on January 1, 2024. This work will continue for two weeks, after which the current waste room will be closed. The new containers will be locked to prevent misuse and will be opened with your existing iLoq key.

In the new solution, all households are obliged to separate food waste from other waste and dispose of it in the designated container.

 • Food waste - This includes all non-liquid kitchen and food waste as well as liquid cooking fat.
 • Other waste - This is all other household waste that is not food waste.

Bags for food waste will be available for free pick-up outside the laundry room.

It is important that no packaging or non-organic material ends up in the food waste. Packaging should, as before, be left at the municipality’s recycling stations, for example at:

Cooking fat can cause blockages in the sewage lines if poured down the drain and must be handled correctly. For small amounts of fat or oil (less than 1 liter), use kitchen paper to absorb the fat and place it in the food waste bag. You can also collect up to 1 liter of oil in, for example, a well-sealed milk carton and throw it in the container for other waste. Larger amounts of fat or oil (more than 1 liter) should be packaged and left at a fat collection point at a recycling center.

By following these new guidelines, we not only help keep our association clean and orderly, but we also contribute to a greater environmental impact by reducing waste and promoting recycling. Together, we take a step towards a greener future.

28 apr 2024
Inställd besökstid i styrelselokalen 30 april

Inställd besökstid i styrelselokalen 30 april

2024-04-28 18:16

Styrelsens besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 är inställd på Valborgsmässoafton den 30 april. Välkommen åter den 14 maj mellan kl. 17:15 - 18:15.

Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.


The board’s visiting hours in the boardroom at Kyrkbacken 14 are canceled on April 30th. Welcome back on May 14th between 5:15 PM and 6:15 PM.

As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.

8 mar 2024
Datum för föreningsstämma 2024

Datum för föreningsstämma 2024

2024-03-08 07:40

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 23 maj kl. 18:30. Insläpp och registrering börjar kl. 18:00. Plats blir som tidigare på Park Inn, Solna Centrum.


This year's annual general meeting will take place on May 23 at 18.30. Admission and registration start at 18.00. Place will be as previous years at Park Inn, Solna Centrum.

15 jan 2024
Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

Förbud mot att hälla ut fett i avloppet

2024-01-15 10:14

Från 1 januari 2024 ska hushållen sortera ut större mängder flytande matfett (frityrfett, stekfett, matolja) och hälla i en förslutningsbar behållare, till exempel en petflaska. Behållaren ska du helst lämna på återvinningscentralen. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet i stället återanvänds för att producera biogas.


From January 1, 2024, households are required to separate larger quantities of liquid cooking fat (deep-frying fat, cooking oil) and pour them into a sealable container, such as a plastic bottle. Ideally, you should leave the container at the recycling center. In addition to reducing the risk of blockages in the sewer system, you contribute to the reuse of cooking fat for the production of biogas.

12 jan 2024
Inga propplösare i avloppet

Inga propplösare i avloppet

2024-01-12 20:21

Det är strängt förbjudet att använda propplösare som kaustiksoda i avloppet. Kaustiksodan förstör de nyrelinade avloppsrören allvarligt och skapar proppar genom att reagera med fett och bilda beläggningar. Undvik dessa komplikationer genom att avstå från användning av kaustiksoda, vilket kan leda till omfattande rengörings- och reparationsarbeten som du kan bli betalningsskyldig för.

Du får under absolut inga omständigheter använda propplösare i avloppen!

It is strictly prohibited to use drain cleaners such as caustic soda in the drainage system. Caustic soda severely damages the newly relined sewer pipes and creates blockages by reacting with grease and forming deposits. Avoid these complications by refraining from using caustic soda, as it may result in extensive cleaning and repair work for which you may be held financially responsible.

Under no circumstances are you allowed to use drain cleaners in the drains!
9 jan 2024
Angående nya regler för sopsortering

Angående nya regler för sopsortering

2024-01-09 19:58

Vi vill informera er om de nya reglerna för sophantering som trädde i kraft den 1 januari i år. Tyvärr har vi upplevt förseningar på grund av en längre process med bygglov från Solna Stad, vilket har hindrat oss från att påbörja arbetet med att installera de nya sopkärlen i föreningen.

Vi är glada att meddela att bygglovet nu är klart, och vi arbetar intensivt för att kunna påbörja installationen så snart som möjligt. Under tiden kommer vi att fortsätta med den befintliga sophanteringen för att minimera eventuella olägenheter för er som medlemmar.

Vi förstår vikten av att anpassa oss till de nya riktlinjerna för sophantering och ber om er förståelse för förseningen. Så snart arbetet inleds kommer vi att informera er om tidpunkter för installationen och eventuella temporära ändringar i sophanteringen under den här perioden.


We would like to inform you about the new waste management rules that came into effect on January 1st this year. Unfortunately, we have experienced delays due to an extended process of obtaining building permits from Solna Municipality, which has prevented us from commencing the work to install the new waste bins in the association.

We are pleased to announce that the building permit is now approved, and we are working diligently to start the installation as soon as possible. In the meantime, we will continue with the current waste management system to minimize any inconvenience for you as members.

We understand the importance of adapting to the new guidelines for waste management and appreciate your understanding regarding the delay. Once the work begins, we will inform you about the timing of the installation and any temporary changes in waste management during this period.

9 jan 2024
Datum för grovsopbilen 2024

Datum för grovsopbilen 2024

2024-01-09 19:14

Följande datum 18:00-20:00 kan du lämna ditt skräp till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan:

 • 31/1
 • 20/3
 • 15/5
 • 17/7
 • 18/9
 • 20/11
 • 15/1 2025

Utöver dessa datum kan du även lämna avfall till Solna Stads mobila återvinningscentral som kommer till Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka. Dessa datum hittar du på Solna Stads hemsida.

Grovsopbilen tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra) eller miljöfarligt avfall som t.ex färg och lösningsmedel. Dessa lämnar du på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Observera att du inte får lämna dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Returpunkten i Solna Centrum tar emot mycket av det du inte längre vill ha men som kan vara till glädje för någon annan – till exempel kläder, böcker, leksaker, prydnadssaker, husgeråd och porslin. Så hjälper du också till att minska sopberget. Du kan också lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.


On the following dates from 6:00 PM to 8:00 PM, you can dispose of your waste at the mobile recycling centers at Kyrkbackens turning point:

 • January 31
 • March 20th
 • May 15th
 • July 17th
 • September 18th
 • November 20th
 • January 15th 2025

In addition to these dates, you can also dispose of waste at Solna City's mobile recycling center located at Hagalundsgatan 11, near the entrance to Hagalund's church. You can find these dates on Solna City's website.

The bulky waste truck does not accept toilets, bathtubs, car tires, electronic waste larger than microwaves, construction waste, or large quantities of waste (such as on a trailer) or hazardous waste such as paint and solvents. Please take these items to one of the permanent recycling centers. Note that you are not allowed to leave your waste on the street before the truck arrives and then walk away.

Returpunkten in Solna Centrum accepts many items you no longer want but could bring joy to someone else, such as clothes, books, toys, decorative items, household goods, and ceramics. This also helps reduce the amount of waste. You can also drop off a small amount of bulky waste, electronic waste (up to the size of a microwave), and certain hazardous waste.

3 jan 2024
Sortera julens avfall

Sortera julens avfall

2024-01-03 09:32

I år kan du lämna din julgran till Solna stads insamlingsplatser för julgranar den 13-14 januari. Inga granar får lämnas i föreningens utrymmen eller på ytor utomhus. Notera att inte heller grovsopbilarna tar emot julgranar.

Läs mer om hur du sorterar julens avfall, såsom matrester, presentpapper och snören, ljusslingor med mera på Solna stads hemsida.


This year, you can leave your Christmas tree at the collection sites for Christmas trees provided by the City of Solna on January 13-14. No trees should be left in the association's indoor spaces or outdoor areas. Note that the waste trucks will not accept Christmas trees.

Read more about how you should sort Christmas waste, such as food leftovers, wrapping paper and strings, Christmas lights, and more on the City of Solna's website.

14 dec 2023
Uppehåll för besökstid under jul och nyår

Uppehåll för besökstid under jul och nyår

2023-12-14 13:45

Styrelsens besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 tar uppehåll för jul och nyår. Välkommen åter varannan tisdag med start den 9 januari 2024 mellan kl. 17:15 - 18:15.

Under julledigheten kan det även ta längre tid än vanligt att få svar på mejl och telefon från styrelsen. Vi ber er att om möjligt vänta tills efter helgerna med frågor som inte är akuta.

Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.

God jul och gott nytt år önskar Styrelsen!


The board's visiting hours in the boardroom at Kyrkbacken 14 will take a break for Christmas and New Year. Welcome back every other Tuesday starting from January 9 2024, between 17:15-18:15.

During the Christmas holidays, it may also take longer than usual to receive a reply to an email or phone call to the board. If possible, we ask you to wait until after the weekends with questions that are not urgent.


As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.

The Board wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

21 nov 2023
Nyhetsbrev nr. 24 - november 2023

Nyhetsbrev nr. 24 - november 2023

2023-11-21 18:35

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.


Download the latest newsletter below.

18 sep 2023
Angående byte till ny internetleverantör

Angående byte till ny internetleverantör

2023-09-18 16:33

Vi har fått frågor om övergången från vår nuvarande internetleverantör, OpenInfra, till en ny lösning där internetuppkopplingen kommer att tecknas kollektivt av föreningen. Tyvärr har det varit en komplicerad process att tyda avtalet med OpenInfra, men de har nu bekräftat att vårt avtal kommer att avslutas från och med 2025-06-09. Därefter kommer den nya leverantören att ta över. Det är en längre tid än vi hade förhoppning om, men det är en konsekvens av uppsägningsvillkoren i avtalet.


We have received questions about the transition from our current internet provider, OpenInfra, to a new solution where the internet connection will be subscribed collectively by the association. Unfortunately, it has been a complicated process to decipher the agreement with OpenInfra, but they have now confirmed that our agreement will end from 2025-06-09. After that, the new supplier will take over. It is a longer time than we had hoped for, but it is a consequence of the termination conditions in the agreement.

21 aug 2023
Nu öppnar styrelsens besökstider igen

Nu öppnar styrelsens besökstider igen

2023-08-21 17:27

Nu återupptas besökstiden i styrelselokalen igen efter sommaruppehållet. Nytt för i höst är att vi kommer hålla öppet varannan tisdag klockan 17:15-18:15 med start 22 augusti och därefter på jämna veckonummer. Varmt välkommen till styrelselokalen på Kyrkbacken 14 med ingång från gaveln.

Från och med nu har vi öppet varannan tisdag klockan 17:15-18:15, på jämna veckonummer

Visiting hours in the boardroom are now resuming after the summer break. New for this autumn is that we will be open every other tuesday 17:15-18:15 starting August 22 and thereafter on even weekly numbers. A warm welcome to the board room at Kyrkbacken 14 with entrance from the short side of the building.

From now on, we are open every every other tuesday 17:15-18:15, on even weekly numbers
17 jun 2023
Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

2023-06-17 16:52

Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län som följd av det torra och varma vädret. Förbudet gäller från och med klockan 14:00 den 12 juni.

Inom sammanhållen bebyggelse, som till exempel på våra innergårdar, är det tillåtet att grilla, men kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare och kan komma att skärpas ytterligare. Du som grillar är skyldig att kolla upp vilka som regler innan du tänder grillen.

Läs mer


The Stockholm County Administrative Board has decided on a strict fire ban in the entire Stockholm County as a result of the dry and hot weather. The ban applies from 2 p.m. on June 12.

In an assembled built environment, such as our courtyards, grilling is permitted, but remember that you who light a fire is responsible if something goes wrong, even if current guidelines are followed. Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand. Anyone who intentionally or negligently violates the fire ban may be sentenced to a fine.

Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand.

The stricter fire ban applies until further notice and may be tightened if circumstances require. You who grill are obliged to check which are the rules before you light the grill.

13 jun 2023
Varför har min avgift ändrats?

Varför har min avgift ändrats?

2023-06-13 13:16

Under den extra föreningsstämman i april samt den ordinarie föreningsstämman i maj informerade styrelsen om en ny andelsberäkningsmodell. Därefter fanns det möjlighet att ställa frågor innan båda stämmorna valde att rösta fram de föreslagna nya andelstalen. I samband med detta röstades även nya föreningsstadgar igenom för att överensstämma med den nya andelsberäkningen. Ändringarna genomfördes för att överensstämma med ny lagstiftning, förenkla andelsberäkningen samt att få till en mer rättvis avgiftsfördelning.

Tidigare har andelstalen beräknats på ett invecklat och orättvist sätt som inneburit att vissa betalat för lite per kvadratmeter medans andra har betalat mycket mer.

De nya andelstalen som röstades igenom skickades ut som bilaga inför de båda stämmorna.

Nu har nya avgiftsavier från Princip anlänt, där vissa medlemmar har fått en avgift som justerats uppåt, andra har fått en lägre avgift så att vi alla nu betalar exakt samma avgift per kvadratmeter.


During the extra general meeting in April and the regular general meeting in May, the board informed about a new share calculation model. Participants were then given the opportunity to ask questions before both meetings chose to vote in favour for the proposed new share numbers. In connection, new statutes were also voted through to comply with the new share calculation. The changes were implemented to comply with new legislation, simplify the share calculation and achieve a more fair distribution of fees.

Previously, the share numbers were calculated in a complicated and unfair way which meant that some members paid too little per square meter while others paid much more.

The new share numbers that were voted through were sent out as an attachment before the two meetings.

Now new fee notices from Princip have arrived, where some members have received a fee that has been adjusted upwards, others have received a lower fee.

11 jun 2023
Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

2023-06-11 21:30

Den sista besökstiden i styrelselokalen innan semesteruppehållet är tisdagen den 13/6 klockan 17:15-18:15. Därefter når du styrelsen via mejl och telefon som vanligt. Besökstiden återupptas igen i augusti, datum meddelas senare. Trevlig sommar!


The last visiting time in the board room before the holiday break is Tuesday 13/6 at 17:15-18:15. You will then be able reach the board via email and phone as usual. Visiting hours resume again in August. We will return at a later point with information about a date. Have a nice summer!

22 maj 2023
Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

2023-05-22 15:44

Visste du att du kan boka en egen lucka i iBoxen vid vår vändplan? Perfekt till exempel när du ska låna ut prylar till en granne, lämna nyckel till blomvakten när du åker på semester, eller om du säljer något men inte kan vara på plats för att lämna över varan.

Du bokar luckan för en liten kostnad enkelt via iBoxens app som du laddar ner från app-butiken i din smartphone. Den som ska öppna luckan får ett sms och använder iBoxens app och Mobilt BankID för att öppna luckan och hämta innehållet inom 24 timmar.

Läs mer om hur du bokar en lucka i iBoxen här.


Did you know that you can book your own iBoxen slot at our turnaround? Perfect, for example, when you have to lend gadgets to a neighbor, leave a key with the flower guard when you go on holiday, or if you sell something but can't be there to hand over the item.

You book the slot for a small cost easily via the iBoxen app, which you download from the app store in your smartphone. Whoever opens the slot receives an SMS and uses the iBoxen app and Mobile BankID to open the door and retrieve the contents within 24 hours.

Read more about how to book a slot in the iBoxen here (in Swedish).

24 apr 2023
Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

2023-04-24 15:40

Som en del av reliningprojektet kommer tvättstugan att vara avstängd för service mellan 07:00-19:00 den 27 april. Det går inte att boka tvättpass under denna period.


As part of the relining project, the laundry room will be closed for service between 07:00 and 19:00 on April 27. It is not possible to book a laundry time during this period.

17 apr 2023
Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

2023-04-17 14:12

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.


Download the latest newsletter below.

14 apr 2023
Vi söker fortfarande efter medlemmar till styrelsen

Vi söker fortfarande efter medlemmar till styrelsen

2023-04-14 10:19

Att köpa en bostadsrätt är förmodligen den största investeringen som en privatperson gör under sin livstid, och som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar, utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ett gemensamt ansvar.

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för att du ska kunna ta del av en trygg- och trivsam boendemiljö samt att din investering ska förvaltas på ett klokt sätt.

Brf Kyrkbacken i Solna är en stor förening med över 300 lägenheter, där allt ifrån sophämtning, snöröjning, reparationer och ombyggnationer, till trivselhöjande insatser, medlemshantering, uthyrning av gästlägenheten och juridiska ärenden behöver hanteras löpande. Styrelsen behöver naturligtvis inte utföra alla arbetsuppgifter på egen hand utan tar hjälp av flera entreprenörer som till exempel Driftia och Princip redovisning, men själva ansvaret går inte att delegera bort.

Nu söker vi både ledamöter och suppleanter till styrelsens kommande verksamhetsår med start i samband med föreningsstämman den 23e maj.

Som ny ledamot eller suppleant väljs du in på två respektive ett år och blir ett viktigt tillskott till de styrelsemedlemmar som väljs om eller har tid kvar på sin mandatperiod.

Både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsearbetet exempelvis genom att delta på styrelsemöten, men suppleanter har endast rösträtt när en ordinarie ledamot inte är närvarande.

Vi arbetar i ett webbaserat system som du enkelt kommer åt via dator, mobil eller surfplatta för att hantera avtal, medlemsinformation och leverantörskontakter. Här besvaras även e-post. Vi tar emot en stor mängd e-post dagligen och vi behöver alla sorters kompetenser. Då arbete i styrelsen innebär kontakt och kommunikation både i tal och skrift med många olika aktörer är språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändiga kompetenskrav.

Hur mycket arbete du lägger ner anpassas utifrån dina förutsättningar, men räkna med några timmar i veckan utöver våra styrelsemöten varannan tisdag. Du kommer dessutom få en viss ekonomisk kompensation för ditt arbete.

Är du intresserad av att hjälpa oss förvalta vår gemensamma investering på bästa sätt?

Kontakta valberedningen genom att fylla i kontaktformuläret.

6 feb 2023
Ställ frågor om bygget av gula linjen

Ställ frågor om bygget av gula linjen

2023-02-06 09:34

Den 13 februari kl 17:00 - 19:00 kommer företrädare för gula linjens tunnelbanebygge att finnas på plats i Hagalunds kyrka. Dit kan alla som berörs och påverkas av bygginsatserna komma och få svar på sina frågor och funderingar.


On 13 February at 17.00 - 19.00, representatives of the yellow metro line construction will be on site in Hagalund's church. Everyone who is affected by the construction can come and get answers to their questions and concerns regarding the project.

31 jan 2023
Datum för föreningsstämma 2023

Datum för föreningsstämma 2023

2023-01-31 22:16

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 23 maj kl. 18:30. Insläpp och registrering börjar kl. 18:00. Plats blir som tidigare på Park Inn, Solna Centrum.


This year's annual general meeting will take place on May 23 at 18.30. Admission and registration start at 18.00. Place will be as previous years at Park Inn, Solna Centrum.

17 jan 2023
Nyhetsbrev nr. 22 - januari 2023

Nyhetsbrev nr. 22 - januari 2023

2023-01-17 19:52

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.


Download the latest newsletter below.

16 jan 2023
Nya datum för mobila återvinningscentraler

Nya datum för mobila återvinningscentraler

2023-01-16 11:07

Följande datum kan du lämna ditt skräp till mobila återvinningscentraler på Kyrkbackens vändplan samt Hagalundsgatan 11, vid uppfarten till Hagalunds kyrka:

 • Måndag 16 januari kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 18 januari kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 18 februari kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 13 mars kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 5 april kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 10 april kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Lördag 20 maj kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 7 juni kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 3 juli kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 31 juli kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 2 augusti kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 19 augusti kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 25 september kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 4 oktober kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Lördag 21 oktober kl. 10:00-13:00 – Hagalundsgatan 11
 • Måndag 4 december kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 6 december kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken
 • Måndag 18 december kl. 16:30-19:30 – Hagalundsgatan 11
 • Onsdag 31 januari 2024 kl. 18:00-20:00 – Vändplanen Kyrkbacken

Återvinningscentralerna tar ej emot toaletter, badkar, bildäck, elavfall större än microvågsugnar, byggavfall eller större mängder avfall (exempelvis på släpkärra). Dessa lämnar du på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Observera att du inte får lämna dina sopor på gatan innan lastbilen har kommit och sedan gå därifrån.

Grovsopbilen som kommer till Kyrkbackens vändplan tar ej emot miljöfarligt avfall som t.ex färg och lösningsmedel.

Tips: Återvinn, byt, laga eller bygg om dina prylar på Returpunkten i Solna C istället för att kasta dem!

Returpunkten i Solna Centrum tar emot mycket av det du inte längre vill ha men som kan vara till glädje för någon annan – till exempel kläder, böcker, leksaker, prydnadssaker, husgeråd och porslin. Så hjälper du också till att minska sopberget. Du kan också lämna en mindre mängd grovavfall, el-avfall (maxstorlek som en mikrovågsugn) och visst farligt avfall.


On the dates above, you can drop off your waste at mobile recycling centers at Kyrkbacken's cul-de-sac and Hagalundsgatan 11, at the entrance to Hagalund's church.

  The recycling centers do not accept toilets, bathtubs, car tires, electrical waste larger than microwave ovens, construction waste or large amounts of waste (for example on trailers). You leave these at one of the permanent recycling centres. Note that you are not allowed to leave your rubbish on the street until the truck has arrived and then leave.

  The garbage collection truck that comes to Kyrkbacken does not accept environmentally hazardous waste such as paint and solvents.

  Tip: Recycle, exchange, repair or rebuild your stuff at Returpunkten in Solna C instead of throwing them away!

  Returpunkten in Solna Centrum accepts much of what you no longer want but which could be of use to someone else – for example clothes, books, toys, ornaments, household utensils and crockery. This way you also help to reduce the mountain of rubbish. You can also leave a smaller amount of general waste, electrical waste (maximum size such as a microwave oven) and certain hazardous waste.

  2 jan 2023
  Här kan du lämna din julgran

  Här kan du lämna din julgran

  2023-01-02 14:56

  I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser den 14 - 15 januari. Närmast Kyrkbacken finns insamlingsplatser i Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och i Solna centrum (Solnaplan). Alla granar som samlas in kommer att flisas sönder och därefter bli till fjärrvärme. Hinner du inte lämna in din julgran kan du alltid lämna den som trädgårdsavfall på närmaste återvinningscentral.

  Julgranar får under inga omständigheter lämnas i soprummet, källargångar eller någon annan stans utom- eller inomhus på föreningens område.


  This year you can leave your Christmas tree at Solna city's unmanned collection points January 14 - 15. Nearest to Kyrkbacken are facilities in Arenastaden (crossing Dalvägen/Vintervägen) and in Solna centrum (Solnaplan). All the trees that are collected will be chipped and then turned into district heating. If you do not have time to hand in your Christmas tree, you can always leave it as garden waste at the nearest recycling centre.

  Christmas trees must under no circumstances be left in the garbage room, basement corridors or anywhere else indoors or outdoors on our premises.

  16 dec 2022
  Kontakt med styrelsen i juletid

  Kontakt med styrelsen i juletid

  2022-12-16 15:05

  Styrelsens besökstider tisdagar 17:15-18:15 i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 kommer att ta uppehåll för jul och nyår. Årets sista besökstid blir den 20 december och återupptas igen den 10 januari. Under julledigheten kan det även ta längre tid än vanligt att få svar på mejl och telefon från styrelsen. Vi ber er att om möjligt vänta tills efter helgerna med frågor som inte är akuta.

  Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.

  God jul och gott nytt år önskar Styrelsen!


  The board's visiting hours on Tuesdays 17:15-18:15 in the boardroom at Kyrkbacken 14 will take a break for Christmas and New Year. The last visiting time of the year will be December 20 and resume again on January 10. During the Christmas holidays, it may also take longer than usual to receive a reply to an email or phone call to the board. If possible, we ask you to wait until after the weekends with questions that are not urgent.

  As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.

  The Board wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

  28 nov 2022
  Tänk på brandrisken i Advent

  Tänk på brandrisken i Advent

  2022-11-28 09:06

  Under december månad inträffar flest bränder i svenska hem. Ägna en extra tanke åt brandsäkerhet när du firar advent med levande ljus. Här kommer några tips för att öka säkerheten för dig själv, din familj och dina grannar.

  • Släck ljusen varje gång du lämnar rummet.
  • Dekorera inte ljusstaken med mossa, bomull eller annat material som kan ta eld.
  • Placera inte ljus på ställen där barn eller djur kan komma åt dem.
  • Släck den elektriska adventsljusstaken och julgransbelysningen med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten.
  • Ha släckutrustning redo om något skulle hända.
  • Kontrollera att brandvarnaren fungerar och byt batteri i brandvarnaren regelbundet. Få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren från skyddadigmotbrand.se.


  Most fires that occur in Swedish homes happen during December. For that reason, we ask you to take an extra minute to think about fire safety when celebrating Advent with candles. Here are some tips to help keep yourself, your family, and your neighbors safe.

  • Blow out all of the candles, each and every time you leave the room.
  • Do not decorate candlesticks with moss, cotton or other materials that can catch fire.
  • Do not place candles in places where children or animals can reach them.
  • Turn off electric Advent candlesticks and Christmas tree lights with a light switch, or by unplugging them.
  • Have fire extinguishing equipment available in your dwelling.
  • Check that your smoke alarms work and change the batteries in your smoke alarms regularly. Get a free SMS reminder when it's time to test your smoke alarm from skyddadigmotbrand.se.

  Se även

  8 nov 2022
  Trygghetsskapande insatser i Hagalund

  Trygghetsskapande insatser i Hagalund

  2022-11-08 13:48
  Foto: Daniel Mott (CC BY-SA 2.0)

  Med anledning av att boende och verksamma har uttryckt oro över situationen i Hagalund vill Platssamverkan Hagalund informera om de trygghetsskapande insatser som genomförs i området. Polisen meddelar att Hagalund är prioriterat inom lokalpolisområde Solna.

  Den polisiära närvaron i Hagalund är hög, och kommer fortsatt att vara hög. Polisen har också satt upp kameror i trygghetsskapande syfte. Närvaron kommer också att öka genom boväktare hos fastigheterna.

  Den 15 november klockan 16:30 arrangerar lokalpolisen och Solna stad en medborgardialog i Hagalund Centrum som riktar sig till boende i området. Boka gärna in detta möte då synpunkter från boende är mycket viktiga i vårt gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

  Alla goda krafter tas tacksamt emot för att hjälpa till att skapa närvaro och trygghet i Hagalund. Vid frågor, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Platssamverkan Hagalund via samordnare Mikaela Westholm.


  In response to concerns expressed by residents and businesses about the situation in Hagalund, Platssamverkan Hagalund would like to provide information about the security measures being implemented in the area. The police announce that Hagalund is a priority within the Solna local police area.

  The police presence in Hagalund is high, and will continue to be high. The police have also set up cameras for security purposes. The presence will also be increased through the use of security guards at the properties.

  On 15 November at 16:30, the local police and the City of Solna are organising a citizens' dialogue
  in Hagalund Centrum aimed at residents in the area. Please book this meeting as the views of residents are very important in our joint crime prevention and security work.

  All good forces are gratefully received to help create presence and security in Hagalund. If you have any questions, thoughts or ideas, you are welcome to contact Platssamverkan Hagalund via coordinator Mikaela Westholm.

  11 okt 2022
  Nyhetsbrev nr. 21 - oktober 2022

  Nyhetsbrev nr. 21 - oktober 2022

  2022-10-11 10:53

  Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.
  Förtydligande: Det är gångvägen/räddningsvägen bakom Hagalundsgatan 1-7 som kommer att stängas av.


  Download the latest newsletter below.
  Clarification: It is the walkway/rescue route behind Hagalundsgatan 1-7 that will be closed.

  27 sep 2022
  Festlokalen stängs

  Festlokalen stängs

  2022-09-27 19:50

  Styrelsen har beslutat att inte längre erbjuda festlokalen för uthyrning. Detta bland annat på grund av att lokalen inte lämpar sig för ändamålet då den är för liten, samt att styrelsen behöver använda lokalen för styrelsearbete. Vi undersöker möjligheten att erbjuda en större och bättre lämpad festlokal i framtiden.


  The board has decided to no longer offer the party venue for rent. This is due, among other things, to the fact that the premises are not suitable for the purpose as they are too small, and that the board needs to use it for board work. We are investigating the possibility of offering a larger and better suited venue in the future.

  20 sep 2022
  Utbyte av förrådsdörrar

  Utbyte av förrådsdörrar

  2022-09-20 15:41

  Nu byter vi alla källardörrar i trä mot moderna brandsäkra dörrar. Arbetet startar den 24 oktober (vecka 43) och pågår vardagar mellan c:a 08:30-15:00.

  Vad Innebär det för dig?

  Cirka 35 av alla dörrar som ska bytas hör till enskilda boendes förråd.

  Arbetet med att byta ut dessa dörrar sker under första veckan, 24 – 28 oktober.

  Har du en förrådsdörr i trä behöver föreningen därför få tillgång till din förrådsnyckel under den perioden.

  Föreningen kommer att kontakta alla berörda boende för att samla in nycklar inför starten.

  Redan nu kan du se om din förrådsdörr berörs. Titta efter en blå prick högst uppe i dörrens högra hörn.

  Erbjudande

  Tycker du att du har för få nycklar till ditt förråd?

  Är du osäker på vart alla nycklar har tagit vägen?

  Passa då på att beställa en ny låscylinder. Lämna in din gamla nyckel och få tillbaka fem nya nycklar till en ny låscylinder.

  För den nya låscylindern debiteras du en engångskostnad som läggs på din månadsavi. Uppskattad kostnad är ca 500 kronor.


  REPLACEMENT OF STORAGE DOORS

  We are now replacing all wooden doors in the basements with modern fireproof doors. Work will start on October 24 and take place weekdays approximately between 08.30-15.00.

  What does it mean for you?

  About 35 of all the doors to be replaced are to individual residents' stores. The work to replace these doors will be carried out during the first week, 24 – 28 October.

  If you have one of these wooden storage doors, the board needs access to your storage key during that period.

  We will contact every affected resident to collect keys ahead of the start.

  Already now you can check if your storage door is affected. Look for a blue dot in the top right corner of the door.

  Offer

  Do you have enough keys to your storage room?

  Maybe you're not sure where all the keys have gone?

  You can take the opportunity to order a new lock cylinder. You hand in your old key and get a new lock and five new keys back.

  For the new lock cylinder, you will be charged a one-off cost that will be added to your monthly statement. Estimated cost is about SEK 500.

  13 sep 2022
  Nya nummer till porttelefoner

  Nya nummer till porttelefoner

  2022-09-13 18:16

  Vissa av porttelefonerna i föreningen har fått nya telefonnummer. Det betyder att ett nytt nummer kan komma att visas då någon ringer till dig via porttelefonen. Du kan ringa till ditt eget namn på portelefonen för att få upp det nya numret på din telefondisplay, och sedan spara det i telefonens kontakbok.


  Some of the intercoms in the association have received new telephone numbers. This means that a new number may be displayed when someone calls you via the intercom. You can call your own name on the intercom to bring up the new number on your phone display, and then save it to your phone's contact book.

  30 aug 2022
  Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

  Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

  2022-08-30 20:06

  Inför vintern förväntas de redan höga energipriserna att gå upp ytterligare igen. Det innebär en enorm kostnadsökning för föreningen då elen ingår i avgiften. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla förbrukningen nere, så att vi inte behöver införa ytterligare en avgiftshöjning för att betala våra oerhört dyra elräkningar.

  Så här kan du bidra till att minska elförbrukningen och hålla kostnaden nere.

  • Vädra effektivt! Att vädra med fönster på vid gavel under några minuter är mer effektivt än att ha fönstret på glänt under längre tid. På så sätt hinner inte möbler och annat i hemmet kylas ner.
  • Byt glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Lågenergilampan drar 80 procent mindre el som en vanlig glödlampa.
  • Ha inte lampor, infravärmare och apparater påslagna när du inte är i rummet. Använd timer eller ljussensor på lampor, och stäng av tv-apparater och datorer när du inte använder dem.
  • Dra ur mobilladdaren när du inte använder den. Använd grenkontakter med strömbrytare så är det lättare att stänga av flera apparater samtidigt.
  • Ta reda på hur mycket el apparaten drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Den anger hur mycket energi maskinen använder. Du bör helst välja en apparat som är A-klassad eller bättre.
  • Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet när den diskar men sköljer i kallt vatten, vilket sparar energi.
  • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En maskin som är fylld till hälften förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld.
  • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Tumlaren drar upp till fyra gånger så mycket el som en tvättmaskin.

  With winter approaching, the already high energy prices are expected to rise further again. This means a huge cost increase for the association as electricity is included in the fee. It is important that we all help to keep consumption down, so that we do not need to introduce another fee increase to pay our extremely expensive electricity bills.

  This is how you can help reduce electricity consumption and keep costs down.

  • Ventilating with the window wide open for a few minutes is more efficient than having the window ajar for a long time. In this way, furniture and other things in the home do not have time to cool down.
  • Replace light bulbs with low energy lamps, or LED lamps. A low-energy light bulb consumes 80 percent less electricity than an ordinary light bulb.
  • Do not leave lights, infrared heaters and appliances switched on when you are not in the room. Use a timer or light sensor on lights, and turn off TVs and computers when not in use.
  • Unplug the mobile phone charger when not in use. Use a power strip with a switch to make it easy to switch off several devices at the same time.
  • Find out how much electricity the appliance consumes before you buy it. A good way is to check the energy label. It indicates how much energy the machine uses. You should preferably choose a device that is A-rated or better.
  • Connect the dishwasher to the cold water. Then the dishwasher itself will heat the water when it washes but rinses in cold water, which saves energy.
  • Fill the washing machine properly. A machine that is half full consumes almost as much energy as a full one.
  • Air dry your laundry outdoors if possible. The tumble dryer uses up to four times as much electricity as a washing machine.
  22 jun 2022
  Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

  Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

  2022-06-22 14:04

  Styrelsens besökstider i styrelselokalen tar sommaruppehåll. Besökstiderna återupptas igen den 16 augusti.


  The board's visiting hours will take a summer break and resume on August 16.

  5 jun 2022
  Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

  Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

  2022-06-05 19:27

  Solna stad planerar att avveckla återvinningsstationen för förpackningar på Hagalundsgatan 11. Planen är att den tas bort i mitten av juni.

  Orsaken till att återvinningstationen tas bort är att det blir mycket skräp runt den. En del personer dumpar felaktigt grovavfall eller annat avfall som inte har sorterats på rätt sätt.

  Trots stora och täta städinsatser har det inte räckt för att förhindra nedskräpningen. Under åren har det kommit in många klagomål till staden. Solna stad har nu kommit fram till att den bästa åtgärden är att avveckla stationen. Det är tråkigt eftersom den har främjat klimatriktig källsortering.

  Alternativa återvinningsstationer i närheten:

  • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
  • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
  • Blomgatan/Västra Vägen

  The City of Solna plans to close down the recycling station on Hagalundsgatan 11. The plan is for it to be removed in mid-June.

  The reason why the recycling station is removed is that there is a lot of rubbish around it. Some people dump incorrectly bulky waste or other waste that has not been sorted correctly.

  Despite large and frequent cleaning efforts, it has not been enough to prevent littering. Over the years, many complaints have been received by the city. The city of Solna has now come to the conclusion that the best measure is to close down the station. This is sad because it has promoted climate-friendly source sorting.

  Alternative recycling stations nearby:

  • Södra Långgatan / Åkersvägen (turning zone)
  • Viktoriagatan (near Frösundaleden)
  • Blomgatan/Västra Vägen
  3 jun 2022
  Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

  Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

  2022-06-03 13:28

  Polisen i Solna varnar för ett tillvägagångssätt där äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Minst ett fall har även skett i Brf Blåkulla. Läs mer på Polisens hemsida eller ladda ner infoblad från Polisen nedan.


  Recently, older people have been exposed to fraud by fake Police officers. This can be done over the phone or by home visits. For example by someone who says they work for the Police Authority, and need access to your bank card, pin code and valuables.

  Here's how you can protect yourself:

  • Hang up if someone calls and you feel insecure.
  • Never let an unknown person into your home.
  • Never give your ID, bank card or code to anyone else.
  • Call a relative or friend and ask for help.
  • In the event of an ongoing crime, call 112.
  22 maj 2022
  Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

  Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

  2022-05-22 09:25

  Tisdagen den 7 juni kommer vi att göra en servicegenomgång av samtliga maskiner i tvättstugan, d.v.s. alla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.

  På grund av detta kommer det inte att gå att boka tid i tvättstugan mellan kl. 07.00 – 17.00.


  On Tuesday, June 7, we will do a service review of all machines in the laundry room, i.e. all washing machines, dryers, drying cabinets and mangels.

  Due to this, it will not be possible to book the laundry room between 07.00 - 17.00.

  18 maj 2022
  Angående störande ljud i flerbostadshus

  Angående störande ljud i flerbostadshus

  2022-05-18 10:15

  Vi ansvarar alla för att måna om en lugn och trygg boendemiljö. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

  Samtidigt innebär boende i flerbostadshus att vissa ljud ofrånkomligen kommer att höras genom väggar och golv mellan grannar under dygnets alla timmar, och du kan inte räkna med ett helt störningsfritt hus där många människor lever och bor. Fotsteg, lekande barn, röster i normal samtalston och toaletter som spolas hör till ljud som vi får lära oss att leva med och betraktas ej som störningar.

  Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. Att hamra och borra är endast tillåtet vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

  Eftersom ljud transporteras lätt genom betongen är det kanske inte grannen direkt ovanför som väsnas, utan det kan vara någon helt annan i huset. Om du själv blir störd, försök först att prata med dina grannar, men tänk på att vara respektfull och inte förvärra situationen genom att vara otrevlig. Förmodligen har den störande grannen inte förstått att du har blivit störd. Kom ihåg att du stör dina grannar lika mycket själv om du bankar i väggar och tak för att visa ditt missnöje.


  We are all responsible for maintaining a calm and safe living environment. Showing respect and consideration for your neighbors is important for everyone in the buildings to thrive. Nurture neighborliness by treating others the way you want to be treated yourself.

  At the same time, living in apartment buildings means that certain sounds will inevitably be heard through walls and floors between neighbors during all hours of the day, and you cannot expect a completely sound-free building where many people live and work. Footsteps, children playing, voices in normal conversational tones and toilets being flushed are among the sounds we must learn to accept and are not considered disturbances.

  As in many old buildings, sounds travel easily between apartments. Between 22:00 and 07:00 it is not allowed to play instruments or watch TV and listen to music on high volume. Hammering and drilling is only allowed weekdays between 07:00-20:00 and weekends between 10:00-16:00.

  Since sound is easily transported through the concrete, it may not be the neighbor directly above who is making the noise, it may be someone completely different in the building. If you are experiencing a disturbance, try to talk to your neighbors first, but remember to be respectful and not aggravate the situation by being rude. Probably the disturbing neighbor did not realize that you have been disturbed. Remember that you disturb your neighbors just as much yourself if you knock on walls and ceilings to show your dissatisfaction.

  10 maj 2022
  9 juni – nytt datum för föreningsstämman

  9 juni – nytt datum för föreningsstämman

  2022-05-10 14:17

  Vi har blivit tvungna att skjuta fram föreningsstämman. Nytt datum är torsdagen den 9 juni kl. 18:30 på Park Inn, Solna.

  Insläpp och registrering börjar kl. 18:00.


  We have had to postpone the general meeting. The new date is Thursday, June 9, 18.30 at Park Inn, Solna.

  Admission and registration starts at 18.00.

  1 maj 2022
  Cykelrensning

  Cykelrensning

  2022-05-01 10:00

  Vi kommer att genomföra en cykelrensning den 31 maj i våra cykelförråd, källargångar, trapphus och cykelställ. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel senast den 30 maj med namn, lägenhetsnummer och nuvarande år, 2022. Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

  Barnvagnar, pulkor, rollatorer och liknande hör ej hemma i cykelutrymmena utan ska placeras i barnvagnsrummen eller ditt eget förråd eller lägenhet.

  Rensningen sker för att skapa mer utrymme för alla boende och för att följa säkerhetsförordningarna.

  Använder du inte din cykel? Vi har ont om plats och många medlemmar som vill få plats för sina cyklar. Överväg gärna att exempelvis sälja din cykel till någon som kommer ha mer glädje av den.


  We will carry out a bicycle removal on May 31 in our bicycle storage, basement corridors, stairwells and outdoor bicycle racks. It is therefore important that you mark your bike no later than May 30 with your name, apartment number and the current year, 2022. Unmarked bicycles will be removed.

  Prams, sledges, walkers and the like do not belong in the bicycle spaces but must be placed in the pram rooms or your own storage or apartment.

  The cleaning takes place to create more space for all residents and to comply with safety regulations.

  Are you not using your bike? We are short of space and there are many members who want space for their bikes. For example, consider selling your bike to someone who will enjoy it more.

  21 apr 2022
  Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

  Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

  2022-04-21 17:05

  Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

  Download the latest newsletter below.

  11 apr 2022
  Njut av nygrillat i vårsolen

  Njut av nygrillat i vårsolen

  2022-04-11 16:41

  Nu när vårvärmen börjar anlända och vi äntligen kan börja umgås utomhus igen är det många som längtar efter att grilla. Använd gärna de tre grillplatserna som finns på våra innergårdar och duka upp till utomhusmåltid på våra fina bord och bänkar i vårsolen!

  Grillplatserna är fria att använda för alla boende på BRF Kyrkbacken, men försök att lämna plats om fler grannar vill grilla samtidigt, håll rent och snyggt och ljudnivån nere så att du inte stör. Grillarna är inte heller en lekplats för barn.

  Kom ihåg att inte slänga matrester i papperskorgarna, ta istället med dem hem så att de inte lockar till sig råttor.

  Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att grilla på balkongerna.


  Now that the spring is starting to arrive and we can finally start hanging out outdoors again, many of us are looking forward to having a barbecue. Feel free to use the three barbecue areas that are in our courtyards and set the table for an outdoor meal on our nice tables and benches in the spring sun!

  The barbecue areas can be used by all residents at BRF Kyrkbacken, but try to leave space if more neighbors want to grill at the same time, keep the area tidy and the noise level down so that you do not disturb. Also remember that the grills are not a playground for kids.

  Remember not to throw leftover food in the bins, instead take them home so that they do not attract rats.

  We would also like to remind you that it is not allowed to grill on the balconies.

  Läs mer:

  5 apr 2022
  Hjälp till att hålla portarna stängda

  Hjälp till att hålla portarna stängda

  2022-04-05 20:17

  Det är inte tillåtet att ställa upp portar till trapphus och källare med till exempel stenar, kvastar eller genom att inaktivera dörrstängaren. Om du ser att en port är uppställd, hjälp oss hålla föreningen säkrare genom stänga porten direkt.


  It is not permitted to prop up gates to stairwells and basements with stones, brooms or to deactivate the door closer. If you see that a door is propped up, help us keep the association safer by closing it immediately.

  29 mar 2022
  Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

  Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

  2022-03-29 15:11

  Likt de paketboxar du säkert lagt märke till och kanske använt själv som står uppställda i matbutiker och köpcentrum, kan du nu välja att få dina leveranser till iBoxen som står uppställda vid vändplanen på Kyrkbacken. Boxarna är tillgängliga dygnet runt och du kan tryggt ta emot paket när som helst utan att behöva sitta beredd vid telefonen för att öppna porten, och inte heller behöva släppa in okända leverantörer i trapphuset.

  De första transportbolagen kommer att börja leverera till iBoxen inom ett par veckor. Framöver kommer du kunna välja leverans till iBoxen i check-outen hos anslutna e-handlare. (Om du handlar från en sajt som inte erbjuder leverans till ”din” box, hör av dig till dem och be dem erbjuda det framöver).

  Transportbolaget kör ut ditt paket, lägger det i en ledig lucka i iBoxen och du får ett sms att du kan hämta paketet. Med några enkla knapptryck i iBoxens app så kan du legitimera dig och öppna luckan så att du kan hämta ditt paket. Allt sker med hjälp av din mobiltelefon. Du kan ladda ner iBoxens app redan nu så är det klart inför första leveransen. Länk för nedladdning hittar du nedan.


  Like the parcel boxes you have probably noticed and perhaps used yourself that are set up in grocery stores and shopping centers, you can now choose to have your deliveries to iBoxen which is set up at the turning point at Kyrkbacken. The boxes are available around the clock and you can safely receive packages at any time without having to be ready by the phone to open the door, nor have to let unknown suppliers into the building.

  The first transport companies will start delivering to iBoxen within a couple of weeks. In the future, you will be able to choose delivery to iBoxen in the check-out at connected e-retailers. (If you shop from a site that does not offer delivery to "your" box, get in touch with them and ask them to offer it in the future).

  The transport company drives out your package, puts it in a free slot in iBoxen and you receive an SMS that you can pick up the package. With a few simple taps in the iBoxen app, you can identify yourself and open the door so you can pick up your package. Everything is done with through your mobile phone. You can download the iBoxen app right now to be ready for your first delivery.

  Länkar

  23 mar 2022
  Lämna ej kvar skräp i källargångarna

  Lämna ej kvar skräp i källargångarna

  2022-03-23 19:23

  Det lämnas mycket skräp i källargångarna, allt ifrån bildäck till möbler och avfall från renoveringar. Detta skräp får vi i styrelsen själva bära till grovsopbilen, ett arbete som är tungt och som vi får utföra på vår fritid. 

  Skräp utför därutöver en brandfara samt blockerar utrymningsvägar.

  Vi ber er därför om att inte lämna skräp i våra allmänna utrymmen, utan ta det själva till återvinningscentralen eller till grovsopbilen som besöker oss en gång per månad. 

  Läs mer:


  A lot of rubbish is abandoned and left in the basement corridors, including everything from car tires to furniture and waste from renovations. This rubbish has to be carried by the board to the garbage pickup truck, a task that is heavy and that we have to perform in our spare time.

  Rubbish also poses a fire hazard and blocks escape routes.

  We therefore ask you not to leave rubbish in our public areas, and instead to take it yourself to the recycling center or to the garbage truck that visits us once a month.

  16 feb 2022
  Styrelsens besökstider återupptas

  Styrelsens besökstider återupptas

  2022-02-16 20:34

  Från och med den 22 februari öppnar vi styrelsens besökstider i lokalen på Kyrkbacken 14 igen. Öppettiderna är som tidigare, d.v.s. tisdagar mellan kl. 17:15 – 18:15. Vänligen tänk på att pandemin fortfarande inte är över, även om restriktionerna hävts. Vi ber er att hålla avstånd till andra, och stanna hemma vid symptom.


  From February 22nd we are starting our visiting hours in the board room at Kyrkbacken 14 again. The visiting hours are as before, i.e. Tuesdays between 17:15 - 18:15. Please keep in mind that the pandemic is not over, despite restrictions having been lifted. We ask everyone to keep distance to others, and stay home if you are showing any symptoms.

  15 jan 2022
  Nya datum för grovsopbilen

  Nya datum för grovsopbilen

  2022-01-15 17:31

  Följande datum är bokade för grovsopbilen att komma till vändplanen på Kyrkbacken:

  • Onsdag 19 januari
  • Onsdag 16 februari
  • Onsdag 23 mars
  • Onsdag 20 april
  • Onsdag 18 maj
  • Onsdag 22 juni
  • Onsdag 20 juli
  • Onsdag 17 augusti
  • Onsdag 21 september
  • Onsdag 19 oktober
  • Onsdag 23 november
  • Onsdag 21 december
  • Onsdag 18 januari 2023

  Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
  Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån


  Above you find the dates when the mobile recycling station is coming to Kyrkbacken.
  The truck stays between 18.00 – 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
  Please note that you cannot leave your waste on the street before the truck has arrived.


  Läs mer:

  12 jan 2022
  Släng ditt skräp rätt

  Släng ditt skräp rätt

  2022-01-12 09:08
  I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser i bland annat Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och Solna Centrum (Solnaplan) den 15 - 16 januari.

  I det gemensamma sophuset, slänger vi endast hushållsavfall som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsavfall är matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar och kattsand.

  Kartonger och tidningar t.ex får inte slängas där, utan ska lämnas till återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11. Du kan även lämna större föremål som möbler och elektronik till grovsopbilen som kommer till vår vändplan en gång i månaden.

  Om du slänger skräp i soprummet som inte hör hemma där, kan du bli betalningsskyldig för den extra sophämtningen och hanteringen av det felsorterade skräpet för minst 625 kronor i timmen.

  This year, you can leave your Christmas tree at Solna City's unmanned collection points in locations including Arenastaden (intersection Dalvägen/Vintervägen) and Solna Centrum (Solnaplan) on Janurary 15 - 16.

  In the garbage room you can only throw household waste that you store under the sink. Examples of household waste are food waste, diapers / sanitary napkins, vacuum cleaner bags and cat litter.

  Cardboard boxes and newspapers, for example, must not be thrown away there, and should instead be left at the recycling station on Hagalundsgatan 11. You can also leave larger items such as furniture and electronics to the mobile recycling station that comes to our cul-de-sac once a month.

  If you throw waste in the garbage room that does not belong there, you may be liable for payment of the extra collection and handling of the incorrectly sorted waste, which costs at least 625 kr/h.


  Läs mer:

  10 jan 2022
  Förbjudet att borra i balkongtaket

  Förbjudet att borra i balkongtaket

  2022-01-10 10:01

  Du får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas. Vill du sätta upp något på balkongen så får du endast fästa saker i träpanelen på väggarna.


  You are not allowed under any circumstances to drill, nail or paint the balcony ceiling or floor. When selling or moving out, the balcony will be inspected. If you want to put something up on the balcony, you can only attach items to the wood panel on the walls.


  Läs mer

  3 jan 2022
  Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

  Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

  2022-01-03 09:00

  Föreningen har nytt telefonnummer, 08-480 047 70.

  Styrelsen svarar i mån av tid vardagar 9-16. Du kan även via att knappa dig fram göra alla typer av felanmälningar, ställa frågor om fakturor och hyresavier, nå störningsjour nattetid osv, och lämna ett meddelande direkt till styrelsen när vi inte kan ta ditt samtal. 


  The association has a new telephone number, 08-480 047 70.

  When time allows, the board answers weekdays 9-16. You can also make all types of error reports, ask questions about invoices and rental notices, report a disturbance at night, etc., and leave a message directly to the board when we can not take your call.

  26 dec 2021
  Säkerhet i källarförråd och cykelrum

  Säkerhet i källarförråd och cykelrum

  2021-12-26 10:27

  De senaste dagarna har vi haft två inbrott i våra källare och cyklar har försvunnit.

  För att öka säkerheten så installerade vi nya lås och ett nytt passagesystem vilket har gjort att vi har haft få inbrott den senaste tiden.

  Om vi hjälps åt kan vi hålla nere dessa ännu mer, det gäller då att man kommer ihåg följande:

  • Se till att dörren är stängd bakom er när ni har gått in.
  • Ställ inte upp dörrarna när ni inte är där. Om ni är flera i familjen, så får ni beställa fler brickor.
  • Släpp inte in personer ni inte vet vem det är.

  Om ni har behov av att komma in i ett cykelförråd men saknar behörighet på er iLOQ-nyckel, skicka ett meddelande till styrelsen@brfkyrkbacken.se så lägger vi till den behörigheten. 


  During the last few days we have had some break-ins in our basement and a few bikes have been stolen.

  To increase the security in the buildings we have installed new locks and a new system for entrance to the buildings which has decreased the number of break-ins.

  Together we can make sure we have even fewer, please remember the following:

  • Make sure the door is closed behind you when you have entered.
  • Don’t put stones or other items in the doors so they stay open, if you are more family members than you have keys/fobs, order more.
  • Don’t let people in if you don’t know them.

  If you need to put your bike in one of the locked bike cages but lack access to these, please send an email to the board at styrelsen@brfkyrkbacken.se so we can add the access to your iLOQ-key.

  22 dec 2021
  Varför har min avgift höjts?

  Varför har min avgift höjts?

  2021-12-22 21:50

  Foto: Maria Eklind (under licens CC BY-SA 2.0)

  En bostadsrättsförening är en speciell ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostäder, till sina medlemmar. Det är hela föreningens ansvar att ta hand om de gemensamma fastigheterna och marken. Det vill säga att vi är alla medlemmar i samma förening och ansvarar för de byggnader vi har.

  En del av de gemensamma kostnaderna vi har är till exempel el, sophämtning, värme, avbetalning på lån, med mera. Allt detta finns att läsa i våra Årsredovisningar från föreningen. Men för att ta lite exempel så kostar el, vatten och värme föreningen ca 4,2 miljoner om året. Utöver detta så kommer allt annat som måste fungera inom föreningen.

  Utöver detta har vi bara i år haft vattenskador inom föreningen som uppgått till 1,6 miljoner.

  Våra hus är sedan 1972-1974, det innebär att det finns mycket underhåll att göra. En hel del underhåll är utfört, men det finns också en hel del som aldrig blivit gjort. Det är inte gjort stambyte eller relining, något som är en enorm kostnad, det finns hissar som måste uppgraderas som inte är gjort. Därtill en massa mindre åtgärder, så som att se över alla fläktar så vår ventilation fungerar.

  Inom styrelsen jobbar vi hela tiden aktivt på att titta på de kostnader som finns, och hur vi kan effektivisera det som vi redan har. Vi vet att vi har kostnader på ca 20 miljoner, och intäkter på nästan det samma. Men sedan tillkommer alla avskrivningar, vilket gör att vi hamnar på ett underskott på ca 6 miljoner.

  För att få en ekonomi i balans någon gång i framtiden, så måste vi helt enkelt öka intäkterna, då det inte går att minska kostnaderna som finns just nu. Det är också en rekommendation från föreningens revisor att vi säkerställer att vi får en ekonomi i balans och det är revisorns rekommendation att höja avgiften. Vi valde att lägga den på 2% men den som snabbt kan räkna upptäcker att även om vi lägger 2% på intäkterna så är det inte 6 miljoner, vilket innebär att vi fortfarande går med ett underskott efter avskrivningarna.

  Vi kan alla hjälpas åt att dra ner på kostnaderna i föreningen, det gäller flera saker.

  • Dra ner på elkonsumtionen. Måste alla lampor vara tända? Ska jag verkligen ha i gång all min infravärme och då dessutom ha balkongdörren öppen? Stäng fönster och sänk värmen på elementen i stället
  • Säkerställ att det är rätt saker som slängs i våra hushållssopor, det är inte ett rum för kartong, papper med mera. Redan idag kostar det oss över 500 000 kr.

  Det finns projekt kvar för att få våra byggnader upp till en nivå som vi kan säga är helt ok. Det vill säga åtgärder som gör att vi kan börja om från noll och bygga upp en plan för underhåll. Relining, hissar och andra åtgärder kommer kosta oss ca 30 miljoner, kanske mer. Vi har idag ca 19 miljoner sparat, vilket kommer från försäljning av hyresrätter och konverteringen. Det återstår en del pengar som ska komma in för konverteringen och vår förhoppning är att vi kan göra de åtgärder vi måste utan att höja lånen.

  Det innebär att när vi väl nått dit, så kan vi börja betala av lånen i stället. Vilket gör det bättre för oss alla.


  A tenant-owner association is a special economic association whose purpose is to provide housing to its members. It is the responsibility of the entire association to take care of the common properties and the land. That is, we are all members of the same association and are responsible for the buildings we have.

  Some of the common costs we have are, for example, electricity, waste collection, heating, loan repayments, and more. All this can be read in our Annual Reports from the association. But to take a few examples, electricity, water and heating cost the association about 4.2 million a year. In addition to this, there is everything else that must work within the association.

  In addition to this, we have only this year had water damage within the association which amounted to 1.6 million.

  Our buildings are from 1972-1974, which means that there is a lot of maintenance. A lot of maintenance has been done, but there are also a lot that have never been done. No replumbing or relining has been done, which is a huge cost, there are lifts that need to be upgraded that have not been done. In addition, a lot of minor measures, such as overhauling all the fans so that our ventilation works.

  Within the board, we are constantly working actively to look at the costs that exist, and how we can streamline what we already have. We know that we have costs of about 20 million, and revenues of almost the same. But then all depreciation is added, which means that we end up with a deficit of about 6 million.

  In order to get a balanced economy at some point in the future, we simply have to increase revenues, as it is not possible to reduce the costs that exist right now. It is also a recommendation from the association's auditor that we ensure that we get a balanced economy and it is the auditor's recommendation to increase the fee. We chose to increase it with 2%, but those who can quickly calculate discover that even if we add 2% to the revenue, it is not 6 million, which means that we still have a deficit after depreciation.

  We can all be helped to reduce the costs in the association, there are several things.

  • Reduce electricity consumption. Do all lights have to be on? Should I really have all my infrared heating on and then also have the balcony door open? Close windows and lower the heat on the elements instead
  • Make sure that it is the right things that are thrown in our household rubbish, it is not a room for cardboard, paper and more. Today, it already costs us over 500,000.

  There are projects left to get our buildings up to a level that we can say is good enough. That is, measures that allow us to start from scratch and build a maintenance plan. Relining, lifts and other measures will cost us about 30 million, maybe more. Today we have saved about 19 million, which comes from the sale of rental apartments and the conversion. There is still some money to come in for the conversion and our hope is that we can take the steps we need without raising the loans.

  This means that once we get there, we can start paying off the loans instead. Which makes it better for all of us.

  9 dec 2021
  Saknar du en brandvarnare i din lägenhet?

  Saknar du en brandvarnare i din lägenhet?

  2021-12-09 16:25

  Foto: Oslo Brann- og redningsetat (under licens CC BY-SA 2.0)

  Om du som hyresgäst saknar brandvarnare i din lägenhet, bör du omedelbart ta kontakt med styrelsen via styrelsen@brfkyrkbacken.se, så ser vi till att du får en installerad. Detta är kostnadsfritt för alla hyresgäster. Därefter är det du som ansvarar för att kontrollera att den fungerar, genom att testa den regelbundet och se till att batteriet byts ut.

  Glöm inte att ange din adress, ditt namn och lägenhetsnummer (38XXX, se anslagstavlan i trapphuset om du inte känner till ditt lägenhetsnummer).

  Som bostadsrättsinnehavare är det du själv som är skyldig att se till att ha en fungerande brandvarnare. 


  If you are a tenant at Brf Kyrkbacken and do not have a fire/smoke alarm in your apartment, you should contact the board immediately at styrelsen@brfkyrkbacken.se, and we will make sure that you get one installed. This is free of charge for all tenants. Thereafter, you are responsible for making sure that it works, by testing it regularly and ensuring that the battery is replaced.

  Don’t forget to state your address, your name and apartment number (38XXX, see the notice board in the entrance of the building if you do not know your apartment number).

  As a tenant-owner, you yourself are obliged to ensure that you have a functioning fire/smoke alarm.


  Läs mer

  7 dec 2021
  Juluppehåll i styrelselokalens besökstider

  Juluppehåll i styrelselokalens besökstider

  2021-12-07 20:43

  Styrelselokalens besökstider på tisdagar klockan 17:15 - 18:15 tar juluppehåll. Vår sista besökstid för året är den 14 december. Välkomna åter den 11 januari 2022.


  The boardroom's visiting hours on Tuesdays 17:15 - 18:15 will take a Christmas break. Our last visiting hour for the year is December 14. Welcome back on January 11, 2022.

  6 dec 2021
  Parkeringsplatserna vid grillkiosken stänger 2022

  Parkeringsplatserna vid grillkiosken stänger 2022

  2021-12-06 10:35

  I samband med utbyggnaden av tunnelbanans gula linje och byggandet av en tunnelbaneuppgång vid Arenastaden Södra, Hagalundsgatan, kommer parkeringsplatserna vid grillkiosken att stängas från och med mars 2022.  Parkeringen kommer att hållas stängd under hela byggtiden som beräknas till åtta år.

  Det finns fortfarande garageplatser att hyra i området hos BRF Hagalunden, Signalisten och Rikshem. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


  Due to the expansion of the metro's yellow line and the construction of a metro entrance at Arenastaden Södra, Hagalundsgatan, the parking spaces next to the grill kiosk will close from March 2022. The parking will be closed for the entire construction period, which is estimated at eight years.

  There are still available garage spaces for rent in the area at BRF Hagalunden, Signalisten and Rikshem. Contact information to them can be found below.


  Läs mer

  4 dec 2021
  Nya avgifter från och med 1 januari 2022

  Nya avgifter från och med 1 januari 2022

  2021-12-04 15:44

  Nu är de nya medlemsavgifterna för bostadsrättsinnehavare klara. Från och januari 2022 höjs avgiften med 2%. Inbetalningsavierna för perioden januari-mars har uppdaterats med den nya avgiften och anländer inom kort.


  Now the new membership fees for tenant-owners have been decided. From January 2022, the fee will be increased by 2%. The payment notices for the period January-March have been updated with the new fee and will arrive shortly.

  2 dec 2021
  Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

  Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

  2021-12-02 09:26

  En gång i månaden kommer grovsopbilen till vår vändplan, nästa gång blir det den 22 december.

  Solna Stad har även en mobil återvinningscentral som stannar regelbundet i Huvudsta, Bergshamra och Hagalund. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar. Det finns alltid en rådgivare och en kemist med på plats för att hjälpa dig.

  Utrymmet är begränsat och därför kan den mobila återvinningscentralen inte ta emot:

  • elavfall större än microvågsugnar
  • vitvaror
  • tryckimpregnerat trä
  • trädgårdsavfall
  • större mängder avfall (exempelvis på släpkärra)

  Den 6 december finns den mobila återvinningscentralen på Hagalundsgatan 11.

  Läs mer om den mobila återvinningscentralen på Solna Stads hemsida. Där hittar du även ett schema när bilarna kommer till Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo


  Once a month, the garbage pickup truck comes to our cul-de-sac, next time it will be on December 22nd.

  The City of Solna also has a mobile recycling and disposal center that stops regularly in Huvudsta, Bergshamra and Hagalund. Here you can leave small amounts of bulky waste, hazardous waste and electrical waste, but also textiles and clothes for reuse and different types of packaging. There is always a counselor and a chemist on site to help you.

  Space is limited and therefore the mobile recycling and disposal center cannot receive:

  • electrical waste larger than microwave ovens
  • appliances
  • pressure impregnated wood
  • garden waste
  • larger amounts of waste (eg on a trailer)

  On December 6, the mobile recycling and disposal center will be located at Hagalundsgatan 11.

  Read more about the mobile recycling center on Solna City's website. There you will also find a schedule when the trucks arrive at Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo

  1 dec 2021
  Nyhetsbrev nr. 19 – december 2021

  Nyhetsbrev nr. 19 – december 2021

  2021-12-01 12:00

  Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

  Download the latest newsletter below.

  11 nov 2021
  Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

  Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

  2021-11-11 10:09
  BRF Kyrkbacken har en egen grupp på Facebook för diskussioner mellan medlemmarna i föreningen. Den är en privat grupp endast för boende på Brf Kyrkbacken. Här kan du dela med dig av tips och information och och ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar gruppen på bit.ly/kyrkbacken.

  BRF Kyrkbacken now has a Facebook group for discussions between members of the association. It is a private group only for residents of Brf Kyrkbacken. You can find the group at bit.ly/kyrkbacken.

  9 nov 2021
  Styrelsens besökstider har återupptagits

  Styrelsens besökstider har återupptagits

  2021-11-09 20:30
  Nu har restriktionerna hävts och vi har äntligen öppnat upp med besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 igen. Öppettiderna är som tidigare, d.v.s. tisdagar mellan kl. 17:15 – 18:15 från och med tisdagen den 5 oktober. Vänligen tänk på att pandemin fortfarande inte är över, även om restriktionerna hävts och vi ber alla att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi ser gärna att de som besöker oss är fullvaccinerade. Är ni inte det, säg till när ni kommer så vi kan hålla avstånd.

  The restrictions have now been lifted and we have finally started our visiting hours in the board room at Kyrkbacken 14 again. The visiting hours are as before, i.e. Tuesdays between 17:15 - 18:15 starting Tuesday, October 5. Please keep in mind that the pandemic is not over, despite restrictions having been lifted, and we ask everyone to follow recommendations from the health authorities. We prefer that those who visit us are fully vaccinated. If you are not, we would prefer if you let us know when you arrive so we can keep our distance.

  6 nov 2021
  Ny hemsida

  Ny hemsida

  2021-11-06 11:11

  Nu lanserar vi vår nya hemsida. Design och navigation är till stora delar nya men innehållet från den gamla sidan har flyttats över.

  Nytt är dock att du så småningom kommer att kunna logga in i nya Medlemsportalen och redigera dina uppgifter om e-postadress, telefonnummer, info om medboende osv själv. Här kommer du även att kunna boka festlokalen och övernattningslägenheten. Vi kommer även att lansera en egen app så småningom, för att du på ett enkelt sätt ska kunna hålla dig uppdaterad kring vad som pågår i föreningen och enklare kunna komma i kontakt med styrelsen från din smartphone.


  We are now launching our new website. Design and navigation are largely new, but the content from the old page has been migrated to the new.

  Eventually you will be able to log in to the new Member Portal and edit your information about e-mail address, telephone number, information about residents, etc. yourself. Here you will also be able to book the party room and the overnight apartment. We will also launch our own app, so that you can easily stay up to date on what is going on in the association and more easily get in touch with the board from your smartphone.

  27 okt 2021
  Gamla nyhetsbrev

  Gamla nyhetsbrev

  2021-10-27 10:35

  Letar du efter ett gammalt nyhetsbrev? Alla tidigare nyhetsbrev finns nu arkiverade under "För boende" och sedan "Nyhetsbrev" i menyn högre upp på sidan. Du kan också klicka på länken här under för att komma direkt till arkivet.


  Looking for an old newsletter? All previous newsletters are now archived under "För boende" and "Nyhetsbrev" in the menu higher up on the page. You can also click on the link below to go directly to the archive.

  26 okt 2021
  Nu börjar arbetet med solpaneler

  Nu börjar arbetet med solpaneler

  2021-10-26 12:51

  Nu äntligen påbörjas arbetet med att installera solceller på våra tak. Entreprenör är AJ SOL EL.

  Tidsplanen ser ut enl. följande:

  • Fredag 29/10 leverans av material
  • Måndag 1/11 lyft av material upp på taken
  • Tisdag 2/11 start montage på tak i följande ordning:
   hus 1, Kyrkbacken 1-3
   hus 2, Kyrkbacken 5-7
   hus 4, Kyrkbacken 13-17
   hus 7, Kyrkbacken 31-35
   hus 6, Kyrkbacken 25-29

  Installationen sker parallellt på flera tak samtidigt och kommer att pågå hela hösten och vintern beroende på väder och vind.


  Installation of solar panels on our roofs will begin shortly. The contractor is AJ SOL EL.

  The installation timeline will be as following:

  • Friday 29/10 delivery of materials 
  • Monday 1/11 lifting the material up to the roofs
  • Tuesday 2/11 the installation will start on the roofs in the following order:
   Building 1, Kyrkbacken 1-3
   Building 2, Kyrkbacken 5-7
   Building 4, Kyrkbacken 13-17
   Building 7, Kyrkbacken 31-35
   Building 6, Kyrkbacken 25-29

  The installation process will take place on several roofs at the same time and will go on throughout the autumn and winter, depending on weather conditions.

  10 okt 2021
  Nyhetsbrev nr. 18 – oktober 2021

  Nyhetsbrev nr. 18 – oktober 2021

  2021-10-10 10:13

  Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

  Download the latest newsletter below.

  16 apr 2021
  Nyhetsbrev nr. 17 – april 2021

  Nyhetsbrev nr. 17 – april 2021

  2021-04-16 12:02

  Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

  Download the latest newsletter below.

  8 feb 2021

  Grovsopbilen 2021

  2021-02-08 14:06

  Följande dagar kommer Grovsopbilen från Suez till Kyrkbackens vändplan:

  • Onsdag 17 februari
  • Onsdag 24 mars
  • Onsdag 21 april
  • Onsdag 19 maj
  • Onsdag 23 juni
  • Onsdag 21 juli
  • Onsdag 18 augusti
  • Onsdag 22 september
  • Onsdag 20 oktober
  • Onsdag 24 november
  • Onsdag 22 december
  • Onsdag 19 januari 2022

  Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
  Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån.


  Above you find the dates when the waste truck from Suez is coming to Kyrkbacken's turning area.
  The truck is coming in the turning area between 18.00 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
  Please note that you cannot leave your waste at the turning area before the truck has arrived.

  25 nov 2020

  Brandsäkerhet i hemmet

  2020-11-25 08:18

  Nu har du möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.

  Utbildningen är gratis och genomförs på datorn. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

  Utbildningen finns också tillgänglig på engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

  Ta mig till utbildningen


  Now you have the opportunity to learn in a new and exciting way what you need to do to keep safe your home and your family.

  The training is free and carried out on a computer. You will learn to prevent and manage the type of fire accidents that occur daily in Swedish homes.

  The education is also available in English, Norwegian, Danish, Finnish, Arabic and Somali.

  Take me to the training

  23 aug 2020

  Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu

  2020-08-23 11:05

  Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

  Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

  Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

  All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

  Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

  Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

  Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

  Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

  Mer information

  All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

  Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

  5 mar 2020

  Händer i Hagalund i mars

  2020-03-05 17:00
  • Söndagen den 8 mars: Musikcafé på Ankaret, Hagalundsgatan 33 kl. 14.00 – 16.00. Entré 40 kr. Musik och sång på svenska, engelska, franska och spanska, av Roger Chatelain, Pursey Samson och Carlos Madrid. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Tisdagen den 17 mars: Lunchmusik i Hagalunds kyrka kl. 12.00-12.30, därefter serveras lunch à 30 kr. Arrangemang Solna församling
  • Torsdagen den 19 mars: Årsmöte med föreningen Ett levande Hagalund kl. 18.00 i Eritreanska föreningens lokaler Hagalundsgatan 25. Inleds med en presentation av trygghetsprojektet i Hagalund. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Lördagen den 21 mars: Lördagsmusik kl. 16.00 i Hagalunds kyrka. Bachs cellosviter. Musik av Back, Pärt, Saint Saéus m fl. Michal Pajewski, cello och Alexander Lundberg, piano. Arrangemang Solna församling
  • Söndagen den 22 mars: Extra städdag i Hagalund. Samling kl. 13.00 vid Eritreanska föreningens lokaler. Efter ca en timme bjuder vi på fika! Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Tisdagen den 31 mars: Lunchmusik i Hagalunds kyrka kl. 12.00-12.30, därefter serveras lunch à 30 kr. Arrangemang Solna församling

  Läs mer om de återkommande aktiviteterna i Hagalund.

  /Föreningen Ett levande Hagalund

  4 feb 2020

  Händer i Hagalund i februari

  2020-02-04 15:51
  • Söndagen den 9 februari: Musikcafé på Ankaret, Hagalundsgatan 33 kl. 14.00 – 16.00. Entré 40 kr. Bruno Picano underhåller med svenska och engelska klassiker och italienska ”örhängen”. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Torsdagen den 13 februari: Historien om Hagalund. Michael Karlsson föreläser kl. 18.00 i Solna folkets hus, Skytteholmsvägen 2. Entré. Läs mer på Solna folkets hus hemsida.
  • Tisdagen den 18 februari: Lunchmusik i Hagalunds kyrka kl. 12.00-12.30, därefter serveras lunch à 30 kr. Arrangemang Solna församling
  • Lördagen den 22 februari: Lördagsmusik kl. 16.00 i Hagalunds kyrka. Fredrik Hellgren, trumpet, och Alexander Lundberg orgel/piano. Arrangemang Solna församling
  Det finns också ett flertal återkommande aktiviteter som du kan ta del utav. /Föreningen Ett levande Hagalund
  23 jan 2020

  Ny besökstid i styrelselokalen

  2020-01-23 17:59

  Ny besökstid i styrelselokalen på Kyrkbacken 12

  Eftersom Marie har slutat har öppettiderna ändrats till tisdagar 17:15-18:15 och OBS! Ej helgdagar. Du är välkommen att komma och träffa någon utav styrelsemedlemmarna då eller maila styrelsen om du behöver komma i kontakt.

   

  New visit time in the board premises at Kyrkbacken 12

  Since Marie has left her position, there are new visiting hours,  every Tuesday between 17:15 - 16:15. NOTE! Not on public holidays.

  You are welcome to visit and meet the board members or you can contact the board by email.

  10 jan 2020

  Händer i Hagalund i januari

  2020-01-10 17:43
  • Söndagen den 12 januari: Julgransplundring på Hagalundsgatan 38 kl. 14.00 – 16.00 med dans runt granen, lotteri, kaffe o saftservering. Entré 40 kr vuxna, 20 kr barn. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Söndagen den 12 januari: Utställning av tavlor och foton från gamla Hagalund av Erik ”Kulan” Wennbergs tavlor och Lotta Quidings foton. Öppen söndagen den 12 januari kl. 12.00 – 16.00. Arrangemang Gamla Hagalunds vänner
  • Tisdagen den 21 januari: Lunchmusik i Hagalunds kyrka varannan tisdag, jämna veckor kl. 12.00-12.30, därefter serveras lunch à 30 kr. Arrangemang Solna församling
  • Lördagen den 25 januari: Lördagsmusik kl. 16.00 i Hagalunds kyrka. Arrangemang Solna församling
  Återkommande aktiviteter: Högmässa i Hagalunds kyrka söndagar kl. 11.00 med start söndagen den 12/1 Apollon Intresserad av att spela fotboll? Läs mer på Apollon Solna FKs hemsida eller kontakta oss på info@apollonsolna.se Blue Hill Dansstudio med stort utbud Cykelköket Fixa själv eller få hjälp! Vid Villa Odin. Öppet tisdagar klockan 12.00 – 19.30, torsdagar klockan 12.00 – 18.00 Fäktning SAF fäktförening på Hagalundsgatan 19 vid Hagalunds torg, titta in för tider och träning! Hagalundsträffen i Hagalunds kyrka startar igen torsdagen den 23/1, därefter torsdagar klockan 13.00 – 15.00. Öppen kyrka, café, stillhet och bön i Hagalunds kyrka. Diakoner finns på plats för samtal. Arrangemang Solna församling Hagalundsparken Öppen park med bland annat fritidsklubb och fritidsgård Keramikverkstad Kom och dreja! Öppnar igen tisdagen den 7 januari, i Sadelmakare Öbergs hus Körer i Hagalunds kyrka Olle Olsson-museét Stängt. Öppnar igen den 29 mars Seniorträff Ankaret, öppet alla vardagar café klockan 10.00 – 14.00. På onsdagar är Ett levande Hagalund värdar. Välkomna på en pratstund och en kopp kaffe! /Föreningen Ett levande Hagalund
  10 dec 2019

  Information om TV4-kanalerna och C More

  2019-12-10 18:50
  Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt. Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia. För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation. Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt
  9 dec 2019

  Händer i Hagalund i december

  2019-12-09 19:00
  • Söndagen den 8 december: De vackraste finska julsångerna kl. 15.00 – 16.00 i Hagalunds kyrka. Arrangemang Solna församling
  • Söndagen den 8 december: JUL I GAMLA HAGALUND. Litet av en ”Julmarknad” kl. 12.00 – 16.00. Keramikverkstan har öppet. Loppis och hantverksförsäljning, Café i Olle Olssonhusets ”Hagalundsrum” och Glittrande julljus i kvarteret… Mer, se lokala anslag
  • Tisdagen den 10 december: Lunchmusik med jul- och adventssånger. Michael Axelsson, tenor och Ingela Rousu, Piano i Hagalunds kyrka kl.12.00. Sista för terminen. Lunch serveras. Arrangemang Solna församling
  • Lördagen den 14 december: Julkonsert med Solna Vox i Hagalunds kyrka kl. 16.00
  • Söndagen den 15 december: Högmässa medverkan av Hagalundskören kl. 11.00 i Hagalunds kyrka. Arrangemang Solna församling
  • 24 december: Julnattsmässa medverkan av Hagalundskören kl. 23.00 i Hagalunds kyrka. Arrangemang Solna församling
  • Varje söndag: Högmässa i Hagalunds kyrka kl. 11.00
  /Föreningen Ett levande Hagalund
  17 nov 2019

  Solna Stad - Information till boende i Brf Kyrkbacken

  2019-11-17 09:49

  Solna Stad informerar om undersökningar av inomhusluften

  Tidigare under 40-60-talet fanns det en kemtvätt i närheten av huset där Kyrkbacken 16-20 ligger nu som orsakat föroreningar som lett till att ånga tagit sig in i nuvarande byggnader. Solna stad har gjort kontroller av inomhusluften i fastighet Sunnan 11 (Kyrkbacken 16-20) som visat ligga under Naturvårdsverkets referensvärde. Mer information kommer i era brevinkast inom kort.

  17 nov 2019
  Ny ekonomisk förvaltare!

  Ny ekonomisk förvaltare!

  2019-11-17 09:42

  Från och med 1 januari 2020 Princip har vi fått förtroendet att i fortsättningen sköta den ekonomiska förvaltningen av er förening Brf Kyrkbacken i Solna.

  5 nov 2019

  Erbjudande från SEB - Offer from SEB

  2019-11-05 18:33

  Hej grannar på Kyrkbacken,

  I och med att vi har flyttat en stor del av föreningens banklån till SEB så erbjuder de ett förmånligt bolån till alla medlemmar. Ni hittar mer information i det bifogade dokumentet och är ni intresserade så finner ni också kontaktuppgifterna i dokumentet nedan.


  Hello neighbours at Kyrkbacken,

  Since we have moved a large part of the association's bank loans to SEB, they are offering a favourable mortgage loan to all members. You will find more information in the attached document (in Swedish) and if you are interested you will also find the contact details in the document below. The contact persons should be able to help with translations if necessary.

  4 nov 2019

  Händer i Hagalund i november

  2019-11-04 23:22
  • Lördag-söndag den 9-10 november: Konstutställning. Vernissage den 9/11 kl. 12.00 – 16.00 i Hagalundsmuséet, Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds industriområde- Erik ”Kulan” Wennberg ställer ut tavlor och Lotta Quiding foton. Även öppet söndag. Arrangemang Gamla Hagalunds vänner
  • Tisdagen den 12 november: Lunchmusik i Hagalunds kyrka kl. 12.00. Medverkan av elever från Lilla Akademin. Efter musik serveras paj! Därefter öppen kyrka till kl. 16.00. Arrangemang Solna församling
  • Lördagen den 16 november: Lördagsmusik ”The trumpet shall sound” Musik trumpet och orgel kl. 16.00 -17.00 i Hagalunds kyrka. Arrangemang Solna församling
  • Söndagen den 17 november: Högmässa i Hagalunds kyrka klockan 11.00 . Medverkan av Hagalundskören
  • Onsdagen den 20 november: ”Om Amadu – ett samtal om musik och film” i Olle Olsson-huset kl. 18.00 – 19.00 med dokumentärfilmaren Jacob Frössén. Arrangemang Solna kulturförvaltning
  • Söndagen den 24 november: Musikcafé på Ankaret Gruppen ”Blå gubbar” underhåller. Servering till låga priser. Hagalundsgatan 33 kl. 14.00 – 16.00. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Måndagen den 25 november: HÖSTMÖTE med Föreningen Ett levande Hagalund kl. 18.00 på Ankaret. Arrangemang Föreningen Ett levande Hagalund
  • Tisdagen den 26 november: Lunchmusik i Hagalunds kyrka kl. 12.00. Efter musik serveras paj! Därefter öppen kyrka till kl. 16.00. Arrangemang Solna församling
  Det finns också flera återkommande aktiviteter som händer i området som Föreningen Ett levande Hagalund listar upp.
  20 okt 2019

  Dags för cykelrensning

  2019-10-20 19:04
  Tidigare i år gick det ut information om cykelrensning och Cykelköket hade då inte möjlighet att lagerhålla cyklarna hos sig. Nu har vi utrymme att kunna lagerhålla cyklarna i ett förråd i föreningen tills de ska forslas bort. Märk de cyklar som ska behållas med en lapp på sadeln/ramen senast 26 oktober.  Märk lappen med: namn, adress och 2019
  Namn Adress År
  BERG KB 25 2019
  Cyklar som inte är märkta kommer att plockas bort den 27 oktober och lagerhållas i 3 månader. Om du har missat att märka din cykel kan du kontakta styrelsen@brfkyrkbacken.se med en beskrivning av cykeln under perioden 27 oktober 2019 till 26 januari 2020 för att återfå den. Ni som redan markerat era cyklar tidigare i år behöver göra det igen. Det är viktigt att kontrollera att cyklarna är tydligt märkta.
  3 sep 2019

  Lär känna Hagalund med Gamla Hagalunds Vänner

  2019-09-03 17:22
  Följ med på Hagalundsvandring lördagen den 21 september kl. 13.30 med samlingsplats vid Hagalundsgatan 1. Vandringen avslutas i Hagalundsmuseet på Banvaktsvägen 18 med kaffe och visning av Kents nya modell av Kapellgatan i Huvudsta våren 1960. Vandringen är i första hand tänkt för Gamla Hagalunds Vänner medlemmar, men andra är välkomna i mån av plats. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.
  17 feb 2019

  “Vi vill göra fint omkring oss”

  2019-02-17 20:29

  Lökjärnet kom väl till pass när Andreas och gårdsgruppen på Gula gården planterade blomsterlökar. Foto: Stina Fernlund

  I vår kommer Gula gården lysa av krokus, påskliljor och tulpaner. Det har Titti, Ulla, Stina, Andreas, Maria och Kari sett till.

  Förra året startade vännerna Ulla Balksjö och Titti Schöldberg en trädgårdsgrupp på Gula gården. Ulla har lång erfarenhet av gårdsgrupper efter sina elva år i en bostadsrättsförening i Uppsala, och Titti, som har en en kolonistuga i Bergshamra sedan 2005, är en erfaren odlare.

  De förankrade idén hos styrelsen och satte upp ett anslag i portarna på Gula gården.

  – Vi fick svar ganska omgående från Stina i 5:an, Andreas och hans fru Maria i 1:an och Kari i 3:an. Vi drivs av samma önskan att göra det fint omkring oss med växter och blommor, säger Titti.

  Bidrag till redskap och lökar Gruppen träffades hemma hos Ulla, åt hembakad äppelkaka och gjorde upp planer. Med ett bidrag på 3000 kr från föreningen kunde gruppen köpa in en vattenkanna, trädgårdsverktyg och handskar. Sedan skred de till verket. Rabatterna på Gula gården var i akut behov av rensning.

  – Vi rensade och grävde upp allt ogräs i rabatterna i höstas. Stina ställde upp med bil och, förutom redskap, köpte vi lökar: påskliljor, tulpaner och krokus som vi grävde ner i gräskullen med hjälp av lökjärn och spadar. Det var fläckvis riktigt hård jord och rätt så jobbigt!

  Grannkontakten berikar Trädgårdsarbetet har inte tagit så mycket tid i anspråk. De har träffats några helger och gjort en insats. Men gårdsgruppen har också en annan dimension.

  – Att lära känna sina grannar är viktigt och berikande. Att man känner igen folk ökar tryggheten och minskar skadegörelsen. Man har koll på vilka som bor här. Det är en tillgång att vi är många med olika bakgrund.

  Alla som vill får vara med Att bo i en bostadsrätt är att ingå i en gemenskap. Boendet blir vad medlemmarna i föreningen gör det till och var och en kan vara med och påverka. På Gula gården ligger gårdsgruppen i startgroparna och inväntar våren. Drygt halva bidraget från föreningen finns kvar för inköp under 2019.

  – Vi har idéer om uteplatsen på kullen. Vi tänker att man kan hänga blomsterlådor på staketet och fylla med sommarblommor. Man skulle kunna plantera vildvin eller humle som får beklä berget, och jag har en idé om att vi skulle kunna ställa ut odlingslådor och erbjuda den som vill odla.

  Hälsar ni fler välkomna till gruppen?

  – Ja alla som bor på Gula gården är välkomna!

  Kontaktuppgifter finns på anslag i alla portar på Gula gården.

  7 feb 2019

  Eriks vision är sänkta avgifter

  2019-02-07 20:31
  Valberedningen ställde några frågor till Erik Lindqvist, ordförande i vår styrelse. Erik är byggingenjör och flyttade hit med sin familj för två år sedan. Till vardags arbetar han på Åke Sundvall Byggnads AB.
  Varför valde du att ställa upp i styrelsen?
  För att det ska vara trevligt där man bor och vara en bra plats att växa upp på för mina barn. Är du med i styrelsen kan du vara med och påverka detta. Jag ville också bidra med mina kunskaper från arbetslivet.
  Vad har du för visioner för föreningen?
  Att vi ska bli en hållbar förening, med god ekonomi och kunna sänka avgifterna med hjälp av effektiva tekniska lösningar som gynnar både föreningens medlemmar och hyresgäster.
  Du har suttit i styrelsen i snart ett år, vad har du åstadkommit som du är nöjd med?
  Jag har tagit hand om upprustningen av Röda gården och i vår blir det dags för Gröna gården. Jag har också jobbat med att få bättre koll på föreningsmedlemmars planerade renoveringar.  När medlemmar skickar in dokument och skisser kan vi vara med och utvärdera åtgärder. Det gör att skaderisken minskar, vilket sparar pengar för föreningen.
  Nu jobbar jag bland annat med konverteringar av föreningens lokaler till lägenheter.
  Vad är det bästa med Kyrkbacken?
  Först och främst alla trevliga grannar, sedan ligger området bra geografiskt. Kommunikationerna är fantastiska! Det ligger nära city, men man slipper stöket.
  Vill du engagera dig i styrelsen? Skriv till valberedningen: Nasi Payghambarian, ropa596@hotmail.com eller Magdalena Wernefeldt, magdalena@wernefeldt.com
  4 feb 2019

  Händer i februari i Hagalund

  2019-02-04 11:53
  Söndag 3 februari Gamla Hagalund: Modell- och tavelutställning i Hagalundsmuseet, Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds industriområde. Arr. Gamla Hagalunds vänner Lördag 9 februari Lördagsmusik Hagalunds kyrka kl. 16.00 Måndag 18 februari Den mobila återvinningscentralen besöker Hagalund, Hagalundsgatan 38 kl. 16.30 – 19.30. Arr Solna stad Tisdag 19 februari Lunchmusik i Hagalunds kyrka en tisdag i månaden kl.12.00. Lunch serveras. Arr Solna församling. Söndag 24 februari Föreningen Ett levande Hagalund bjuder in till musikcafé kl. 14.00. Trio Chatelain underhåller oss med sång och musik. Servering av kaffe/the med paj el kaka. Entré 40 kr   ÅTERKOMMANDE: Varje torsdag: Hagalundsträffen startar igen för våren torsdagar kl. 13 – 15. Öppen kyrka, café, stillhet och bön. i Hagalunds kyrka. Diakoner finns på plats. Arr Solna församling. Varje söndag: Högmässa i Hagalunds kyrka kl. 11.00. Arr Solna församling. Apollon Intresserad av att spela fotboll?? Apollon Solna FK har ungdomslag för killar och tjejer födda 2001 - 2015. Läs mer på www.apollonsolna.se eller kontakta oss på info@apollonsolna.se Blue Hill Dansstudio med stort utbud. Läs mer www.bluehill.se Cykelköket Fixa själv eller få hjälp! Vid Villa Odin. Arr. Cykelköket Hagalund www.cykelkoketsolna.se Kom och dreja! Keramikverkstad i kvarteret Odin. Läs mer på Solna stads webbplats >>  Hagalundsparken Öppen park med bl.a fritidsklubb och fritidsgård. Läs mer på Solna stads webb >> Körer Två körer tränar och sjunger i Hagalunds kyrka. Läs mer på Solna församlings webb >> Nattvandring Nattvandringar i Hagalund fredagar 21.00. Samling i parken. Olle Olsson muséet Stängt. Öppnar igen den 31 mars. olleolssonhagalund.se Seniorträff Ankaret Café Öppet vardagar 10.00 - 14.00. På onsdagar är Ett levande Hagalund värdar. Välkomna på en pratstund o en kopp kaffe! Föreningen ett levande Hagalund är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund och för en positiv utveckling av Hagalund.  www.levandehagalund.nu
  1 feb 2019

  Motionstid - lämna dina förslag senast 17 februari

  2019-02-01 06:00

  Har du förslag eller idéer för vår förening? Då kan du skriva en motion och skicka in till styrelsen.  Alla motioner som lämnas in till styrelsen senast den 17 februari 2019 kommer behandlas på årsstämman, föreningens högsta beslutande organ.

  Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik.

  2. Beskriv ditt ärende/förslag.

  3. Föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelse.

  30 jan 2019

  Datum för årsstämma

  2019-01-30 09:50
  Alla medlemmar hälsas välkomna till årsstämma den 14 maj 2019. Plats: Park Inn, Solna Centrum Tid: 18.00 – ca 20.00 /Styrelsen för Brf Kyrkbacken i Solna
  27 nov 2018

  Styrelsen flyttar till nya lokaler

  2018-11-27 10:10
  Styrelsen flyttar från lokalen på Kyrkbacken 25 till nya lokaler på Kyrkbacken 12 (mitt emot tvättstugan). Detta innebär att det blir lättare att komma ner till styrelselokalen och lämna post m.m. De som bor på Kyrkbacken 4-26, Gröna gården, kommer in genom Kyrkbacken 12, övriga kommer in via tvättstugeingången på baksidan av Kyrkbacken 10-14 med er bricka. Den fysiska flytten sker på lördag den 24 november, men flytten av bredbandet sker redan på fredag den 23 november. Från fredag eftermiddag till måndag morgon kan vi inte läsa eller svara på mail.
  9 okt 2018

  Ny länk för att boka tvättstugan

  2018-10-09 17:45
  I och med installationen av nya centraler har bokningssidan fått en ny webbadress: https://brfkyrkbacken.bbgruppen.se/AptusPortalStyra/ Du som bokmärkt den gamla sidan eller sparat länken någonstans behöver uppdatera med den nya adressen.
  29 aug 2018

  Felanmälan till SEHED

  2018-08-29 11:32
  Efter utfört arbete så kan varje enskild medlem skicka in sina anmärkningar till Eva.Gothe@driftia.se för sammanställning av felanmärkningar. Punkter som skickas in kommer att presenteras för SEHED för åtgärd. Ange namn, efternamn, adress, lägenhetsnummer, felpunkter och att det gäller BRF Kyrkbacken i din felanmälan.
  29 aug 2018

  Markarbeten röda gården

  2018-08-29 11:24
  Nu när husen är klara på röda gården är det dags för markarbeten. Vecka 35 påbörjas arbetet med gården där mark återställs och en trevlig gård med lekplats byggs. Arbetet är planerat att pågå i fyra veckor. De arbeten som kommer att utföras är följande: · Kantsten runt hela gården · Omplantering av buskar · Återplacering stenar · Ny lekplats med likvärdigt innehåll (gungor, torn, koja, pargunga, sandlåda) · Återställning av cykelställ · Asfaltering · Soptunnor · Bänkar samt bord Arbetet kommer att göras etappvis för att störa de olika portarna så lite som möjligt.
  11 dec 2017

  Nya fönster

  2017-12-11 21:54

  Nu har vi fått våra nya fönster och i en större del av lägenheterna i föreningen. Därför vill vi uppmärksamma er på skötsel och handhavande av dessa för att kunna öka livslängden av dem.  Se även till att ventilerna som sitter ovanför fönster är öppna. Stängs båda ventilerna så blir det störningar i ventilationen och du får inte in frisk luft i lägenheten. Risken är att det börjar tjuta i brevlåda eller att det kommer in lukter i lägenheten.

  19 sep 2017

  Återvinningscontainrar på vändplanen

  2017-09-19 14:26
  Det har uppfattats som ett tråkigt första bemötande att se dessa containrar före man går in på våra gårdar, därför har vi beslutat att ta bort dessa. Vi hänvisar er hädanefter till Hagalundsgatan eller Södra långgatan för att återvinna tidningar, papper samt klädinsamling.
  5 apr 2017

  Paraboler

  2017-04-05 19:37
  Det är ej tillåtet att sätta upp paraboler på den nya fasaden. Boende som gör det kan bli skadeståndsskyldig. Om boende penetrerar eller på annat sätt skadar fasaden så gäller inte garantin från Sehed.
  24 jan 2017

  Nytt om bokning av grovtvättmaskinen

  2017-01-24 07:00
  Från och med den 1 februari 2017 ingår grovtvättmaskinen i tvättgrupp 3. Det innebär att om du skall tvätta mattor, filtar, kuddar, täcken och liknande så bokar du tvättgrupp 3 där grovtvättmaskinen ingår.    
  23 jan 2017

  Årsstämma 2017

  2017-01-23 19:09
  Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 4 maj. Kallelse kommer i vanlig ordning att delas ut i brevlådorna. Vänd dig direkt till valberedningen om du önskar arbeta aktivt i styrelsen. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari! /styrelsen
  5 apr 2016

  Viktigt meddelande angående Försäkringsskydd för medlemmar

  2016-04-05 18:04
  Bästa medlem! Under de senare åren har vår fastighet drabbats av flertalet vattenskador där vår fastighetsförsäkring har kunnat utnyttjas. På lång sikt påverkar skadorna vår förening genom att försäkringsbolagen höjer premien. Styrelsen har tidigare tagit beslut om att som tillägg till fastighetsförsäkringen teckna kollektivt bostadsrättstillägg. Detta tillägg skyddar Dig som medlem mot kostnader som uppstår till följd av skador på fast inredning i lägenheten. Det kan exempelvis handla om skador i badrum, kök och på vitvaror. Viktigt för Dig som medlem att veta är att försäkringsskyddet i bostadsrättstillägget är nödvändigt för att den fasta egendomen i lägenheterna ska vara försäkrad. Medlemmens ansvar för fast egendom i lägenheten regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 12. Den premiehöjning som Brf Kyrkbacken nu har drabbats av beror just på skadekostnaderna som har reglerats på det kollektiva bostadsrättstillägget som beskrivs ovan. Av kostnadsskäl och av praktiska skäl vid skadereglering har Styrelsen nu beslutat att bostadsrättstillägget hädanefter ska tecknas på respektive medlems hemförsäkring. Det kollektiva skyddet upphör den 31 mars. Med stor sannolikhet har många av Er redan tecknat bostadsrättstillägg. Med denna information vill vi förebygga för att eventuella glapp i försäkringsskyddet uppstår. Vi uppmanar därför Er att så snart som möjligt kontrollera med Ert försäkringsbolag att bostadsrättstillägg ingår. För allmänna funderingar om bostadsrättstillägget eller om fastighetsförsäkring går det bra att kontakta Osséen Försäkringsmäklare, tfn 08-545 165 80. Med vänlig hälsning Brf Kyrkbacken i Solna Styrelsen
  14 nov 2015
  Vi har en gästlägenhet!

  Vi har en gästlägenhet!

  2015-11-14 19:32

  För dig som är medlem i föreningen finns nu en gästlägenhet med fullt utrustat kök,

  badrum och sängplatser för sex personer. Gästlägenheten kan hyras 3 nätter  i följd.

  Du som bostadsrättsinnehavare skriver under hyreskontraktet och ansvarar för att lägenheten lämnas i samma skick som när du hyrde den. Vi har satt ihop ordningsregler som vi vill att ni visar för era gäster.

  Adress: Kyrkbacken 16, NB.

  Pris: 500 kr i depositionsavgift och 300 kr per natt.

  30 mar 2015

  Sehed bygginformation

  2015-03-30 16:28
  Renoveringen startar för boende på Kyrkbacken 1 - 11. Sehed bygg AB har nu etablerat sitt platskontor i Kyrkbacken 27, källarplanet. Kontoret är öppet för boende: tisdagar kl. 06.30 - 08.30 och torsdagar kl. 14.30 - kl. 16.30. Du kan också ringa platskontoret på tfn: 070-412 71 71. Telefontid kl. 06.30 - 16.30. Styrelsen BRF Kyrkbacken i Solna
  2 feb 2015

  Tjuvar härjar på Kyrkbacken

  2015-02-02 23:24
  Senaste veckorna har några lägenheter utsatts för inbrott. Vi ber alla att ha extra koll på att portarna är stängda kvällstid efter att ni gått in eller ut. Var även extra uppmärksamma på obehöriga personer i trapphusen. Och självklart - se till att er egen dörr är låst. /Styrelsen