13 jun 2023
Varför har min avgift ändrats?

Varför har min avgift ändrats?

2023-06-13 13:16

Under den extra föreningsstämman i april samt den ordinarie föreningsstämman i maj informerade styrelsen om en ny andelsberäkningsmodell. Därefter fanns det möjlighet att ställa frågor innan båda stämmorna valde att rösta fram de föreslagna nya andelstalen. I samband med detta röstades även nya föreningsstadgar igenom för att överensstämma med den nya andelsberäkningen. Ändringarna genomfördes för att överensstämma med ny lagstiftning, förenkla andelsberäkningen samt att få till en mer rättvis avgiftsfördelning.

Tidigare har andelstalen beräknats på ett invecklat och orättvist sätt som inneburit att vissa betalat för lite per kvadratmeter medans andra har betalat mycket mer.

De nya andelstalen som röstades igenom skickades ut som bilaga inför de båda stämmorna.

Nu har nya avgiftsavier från Princip anlänt, där vissa medlemmar har fått en avgift som justerats uppåt, andra har fått en lägre avgift så att vi alla nu betalar exakt samma avgift per kvadratmeter.


During the extra general meeting in April and the regular general meeting in May, the board informed about a new share calculation model. Participants were then given the opportunity to ask questions before both meetings chose to vote in favour for the proposed new share numbers. In connection, new statutes were also voted through to comply with the new share calculation. The changes were implemented to comply with new legislation, simplify the share calculation and achieve a more fair distribution of fees.

Previously, the share numbers were calculated in a complicated and unfair way which meant that some members paid too little per square meter while others paid much more.

The new share numbers that were voted through were sent out as an attachment before the two meetings.

Now new fee notices from Princip have arrived, where some members have received a fee that has been adjusted upwards, others have received a lower fee.