26 dec 2021
Säkerhet i källarförråd och cykelrum

Säkerhet i källarförråd och cykelrum

2021-12-26 10:27

De senaste dagarna har vi haft två inbrott i våra källare och cyklar har försvunnit.

För att öka säkerheten så installerade vi nya lås och ett nytt passagesystem vilket har gjort att vi har haft få inbrott den senaste tiden.

Om vi hjälps åt kan vi hålla nere dessa ännu mer, det gäller då att man kommer ihåg följande:

 • Se till att dörren är stängd bakom er när ni har gått in.
 • Ställ inte upp dörrarna när ni inte är där. Om ni är flera i familjen, så får ni beställa fler brickor.
 • Släpp inte in personer ni inte vet vem det är.

Om ni har behov av att komma in i ett cykelförråd men saknar behörighet på er iLOQ-nyckel, skicka ett meddelande till styrelsen@brfkyrkbacken.se så lägger vi till den behörigheten. 


During the last few days we have had some break-ins in our basement and a few bikes have been stolen.

To increase the security in the buildings we have installed new locks and a new system for entrance to the buildings which has decreased the number of break-ins.

Together we can make sure we have even fewer, please remember the following:

 • Make sure the door is closed behind you when you have entered.
 • Don’t put stones or other items in the doors so they stay open, if you are more family members than you have keys/fobs, order more.
 • Don’t let people in if you don’t know them.

If you need to put your bike in one of the locked bike cages but lack access to these, please send an email to the board at styrelsen@brfkyrkbacken.se so we can add the access to your iLOQ-key.

22 dec 2021
Varför har min avgift höjts?

Varför har min avgift höjts?

2021-12-22 21:50

Foto: Maria Eklind (under licens CC BY-SA 2.0)

En bostadsrättsförening är en speciell ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostäder, till sina medlemmar. Det är hela föreningens ansvar att ta hand om de gemensamma fastigheterna och marken. Det vill säga att vi är alla medlemmar i samma förening och ansvarar för de byggnader vi har.

En del av de gemensamma kostnaderna vi har är till exempel el, sophämtning, värme, avbetalning på lån, med mera. Allt detta finns att läsa i våra Årsredovisningar från föreningen. Men för att ta lite exempel så kostar el, vatten och värme föreningen ca 4,2 miljoner om året. Utöver detta så kommer allt annat som måste fungera inom föreningen.

Utöver detta har vi bara i år haft vattenskador inom föreningen som uppgått till 1,6 miljoner.

Våra hus är sedan 1972-1974, det innebär att det finns mycket underhåll att göra. En hel del underhåll är utfört, men det finns också en hel del som aldrig blivit gjort. Det är inte gjort stambyte eller relining, något som är en enorm kostnad, det finns hissar som måste uppgraderas som inte är gjort. Därtill en massa mindre åtgärder, så som att se över alla fläktar så vår ventilation fungerar.

Inom styrelsen jobbar vi hela tiden aktivt på att titta på de kostnader som finns, och hur vi kan effektivisera det som vi redan har. Vi vet att vi har kostnader på ca 20 miljoner, och intäkter på nästan det samma. Men sedan tillkommer alla avskrivningar, vilket gör att vi hamnar på ett underskott på ca 6 miljoner.

För att få en ekonomi i balans någon gång i framtiden, så måste vi helt enkelt öka intäkterna, då det inte går att minska kostnaderna som finns just nu. Det är också en rekommendation från föreningens revisor att vi säkerställer att vi får en ekonomi i balans och det är revisorns rekommendation att höja avgiften. Vi valde att lägga den på 2% men den som snabbt kan räkna upptäcker att även om vi lägger 2% på intäkterna så är det inte 6 miljoner, vilket innebär att vi fortfarande går med ett underskott efter avskrivningarna.

Vi kan alla hjälpas åt att dra ner på kostnaderna i föreningen, det gäller flera saker.

 • Dra ner på elkonsumtionen. Måste alla lampor vara tända? Ska jag verkligen ha i gång all min infravärme och då dessutom ha balkongdörren öppen? Stäng fönster och sänk värmen på elementen i stället
 • Säkerställ att det är rätt saker som slängs i våra hushållssopor, det är inte ett rum för kartong, papper med mera. Redan idag kostar det oss över 500 000 kr.

Det finns projekt kvar för att få våra byggnader upp till en nivå som vi kan säga är helt ok. Det vill säga åtgärder som gör att vi kan börja om från noll och bygga upp en plan för underhåll. Relining, hissar och andra åtgärder kommer kosta oss ca 30 miljoner, kanske mer. Vi har idag ca 19 miljoner sparat, vilket kommer från försäljning av hyresrätter och konverteringen. Det återstår en del pengar som ska komma in för konverteringen och vår förhoppning är att vi kan göra de åtgärder vi måste utan att höja lånen.

Det innebär att när vi väl nått dit, så kan vi börja betala av lånen i stället. Vilket gör det bättre för oss alla.


A tenant-owner association is a special economic association whose purpose is to provide housing to its members. It is the responsibility of the entire association to take care of the common properties and the land. That is, we are all members of the same association and are responsible for the buildings we have.

Some of the common costs we have are, for example, electricity, waste collection, heating, loan repayments, and more. All this can be read in our Annual Reports from the association. But to take a few examples, electricity, water and heating cost the association about 4.2 million a year. In addition to this, there is everything else that must work within the association.

In addition to this, we have only this year had water damage within the association which amounted to 1.6 million.

Our buildings are from 1972-1974, which means that there is a lot of maintenance. A lot of maintenance has been done, but there are also a lot that have never been done. No replumbing or relining has been done, which is a huge cost, there are lifts that need to be upgraded that have not been done. In addition, a lot of minor measures, such as overhauling all the fans so that our ventilation works.

Within the board, we are constantly working actively to look at the costs that exist, and how we can streamline what we already have. We know that we have costs of about 20 million, and revenues of almost the same. But then all depreciation is added, which means that we end up with a deficit of about 6 million.

In order to get a balanced economy at some point in the future, we simply have to increase revenues, as it is not possible to reduce the costs that exist right now. It is also a recommendation from the association's auditor that we ensure that we get a balanced economy and it is the auditor's recommendation to increase the fee. We chose to increase it with 2%, but those who can quickly calculate discover that even if we add 2% to the revenue, it is not 6 million, which means that we still have a deficit after depreciation.

We can all be helped to reduce the costs in the association, there are several things.

 • Reduce electricity consumption. Do all lights have to be on? Should I really have all my infrared heating on and then also have the balcony door open? Close windows and lower the heat on the elements instead
 • Make sure that it is the right things that are thrown in our household rubbish, it is not a room for cardboard, paper and more. Today, it already costs us over 500,000.

There are projects left to get our buildings up to a level that we can say is good enough. That is, measures that allow us to start from scratch and build a maintenance plan. Relining, lifts and other measures will cost us about 30 million, maybe more. Today we have saved about 19 million, which comes from the sale of rental apartments and the conversion. There is still some money to come in for the conversion and our hope is that we can take the steps we need without raising the loans.

This means that once we get there, we can start paying off the loans instead. Which makes it better for all of us.

9 dec 2021
Saknar du en brandvarnare i din lägenhet?

Saknar du en brandvarnare i din lägenhet?

2021-12-09 16:25

Foto: Oslo Brann- og redningsetat (under licens CC BY-SA 2.0)

Om du som hyresgäst saknar brandvarnare i din lägenhet, bör du omedelbart ta kontakt med styrelsen via styrelsen@brfkyrkbacken.se, så ser vi till att du får en installerad. Detta är kostnadsfritt för alla hyresgäster. Därefter är det du som ansvarar för att kontrollera att den fungerar, genom att testa den regelbundet och se till att batteriet byts ut.

Glöm inte att ange din adress, ditt namn och lägenhetsnummer (38XXX, se anslagstavlan i trapphuset om du inte känner till ditt lägenhetsnummer).

Som bostadsrättsinnehavare är det du själv som är skyldig att se till att ha en fungerande brandvarnare. 


If you are a tenant at Brf Kyrkbacken and do not have a fire/smoke alarm in your apartment, you should contact the board immediately at styrelsen@brfkyrkbacken.se, and we will make sure that you get one installed. This is free of charge for all tenants. Thereafter, you are responsible for making sure that it works, by testing it regularly and ensuring that the battery is replaced.

Don’t forget to state your address, your name and apartment number (38XXX, see the notice board in the entrance of the building if you do not know your apartment number).

As a tenant-owner, you yourself are obliged to ensure that you have a functioning fire/smoke alarm.


Läs mer

7 dec 2021
Juluppehåll i styrelselokalens besökstider

Juluppehåll i styrelselokalens besökstider

2021-12-07 20:43

Styrelselokalens besökstider på tisdagar klockan 17:15 - 18:15 tar juluppehåll. Vår sista besökstid för året är den 14 december. Välkomna åter den 11 januari 2022.


The boardroom's visiting hours on Tuesdays 17:15 - 18:15 will take a Christmas break. Our last visiting hour for the year is December 14. Welcome back on January 11, 2022.

6 dec 2021
Parkeringsplatserna vid grillkiosken stänger 2022

Parkeringsplatserna vid grillkiosken stänger 2022

2021-12-06 10:35

I samband med utbyggnaden av tunnelbanans gula linje och byggandet av en tunnelbaneuppgång vid Arenastaden Södra, Hagalundsgatan, kommer parkeringsplatserna vid grillkiosken att stängas från och med mars 2022.  Parkeringen kommer att hållas stängd under hela byggtiden som beräknas till åtta år.

Det finns fortfarande garageplatser att hyra i området hos BRF Hagalunden, Signalisten och Rikshem. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


Due to the expansion of the metro's yellow line and the construction of a metro entrance at Arenastaden Södra, Hagalundsgatan, the parking spaces next to the grill kiosk will close from March 2022. The parking will be closed for the entire construction period, which is estimated at eight years.

There are still available garage spaces for rent in the area at BRF Hagalunden, Signalisten and Rikshem. Contact information to them can be found below.


Läs mer

4 dec 2021
Nya avgifter från och med 1 januari 2022

Nya avgifter från och med 1 januari 2022

2021-12-04 15:44

Nu är de nya medlemsavgifterna för bostadsrättsinnehavare klara. Från och januari 2022 höjs avgiften med 2%. Inbetalningsavierna för perioden januari-mars har uppdaterats med den nya avgiften och anländer inom kort.


Now the new membership fees for tenant-owners have been decided. From January 2022, the fee will be increased by 2%. The payment notices for the period January-March have been updated with the new fee and will arrive shortly.

2 dec 2021
Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

Grovsopbilen och mobila återvinningscentralen

2021-12-02 09:26

En gång i månaden kommer grovsopbilen till vår vändplan, nästa gång blir det den 22 december.

Solna Stad har även en mobil återvinningscentral som stannar regelbundet i Huvudsta, Bergshamra och Hagalund. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar. Det finns alltid en rådgivare och en kemist med på plats för att hjälpa dig.

Utrymmet är begränsat och därför kan den mobila återvinningscentralen inte ta emot:

 • elavfall större än microvågsugnar
 • vitvaror
 • tryckimpregnerat trä
 • trädgårdsavfall
 • större mängder avfall (exempelvis på släpkärra)

Den 6 december finns den mobila återvinningscentralen på Hagalundsgatan 11.

Läs mer om den mobila återvinningscentralen på Solna Stads hemsida. Där hittar du även ett schema när bilarna kommer till Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo


Once a month, the garbage pickup truck comes to our cul-de-sac, next time it will be on December 22nd.

The City of Solna also has a mobile recycling and disposal center that stops regularly in Huvudsta, Bergshamra and Hagalund. Here you can leave small amounts of bulky waste, hazardous waste and electrical waste, but also textiles and clothes for reuse and different types of packaging. There is always a counselor and a chemist on site to help you.

Space is limited and therefore the mobile recycling and disposal center cannot receive:

 • electrical waste larger than microwave ovens
 • appliances
 • pressure impregnated wood
 • garden waste
 • larger amounts of waste (eg on a trailer)

On December 6, the mobile recycling and disposal center will be located at Hagalundsgatan 11.

Read more about the mobile recycling center on Solna City's website. There you will also find a schedule when the trucks arrive at Hagalundsgatan. bit.ly/kb-miljo

1 dec 2021
Nyhetsbrev nr. 19 – december 2021

Nyhetsbrev nr. 19 – december 2021

2021-12-01 12:00

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

Download the latest newsletter below.

11 nov 2021
Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

Diskutera med andra medlemmar i vår Facebook-grupp

2021-11-11 10:09
BRF Kyrkbacken har en egen grupp på Facebook för diskussioner mellan medlemmarna i föreningen. Den är en privat grupp endast för boende på Brf Kyrkbacken. Här kan du dela med dig av tips och information och och ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar gruppen på bit.ly/kyrkbacken.

BRF Kyrkbacken now has a Facebook group for discussions between members of the association. It is a private group only for residents of Brf Kyrkbacken. You can find the group at bit.ly/kyrkbacken.

9 nov 2021
Styrelsens besökstider har återupptagits

Styrelsens besökstider har återupptagits

2021-11-09 20:30
Nu har restriktionerna hävts och vi har äntligen öppnat upp med besökstider i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 igen. Öppettiderna är som tidigare, d.v.s. tisdagar mellan kl. 17:15 – 18:15 från och med tisdagen den 5 oktober. Vänligen tänk på att pandemin fortfarande inte är över, även om restriktionerna hävts och vi ber alla att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi ser gärna att de som besöker oss är fullvaccinerade. Är ni inte det, säg till när ni kommer så vi kan hålla avstånd.

The restrictions have now been lifted and we have finally started our visiting hours in the board room at Kyrkbacken 14 again. The visiting hours are as before, i.e. Tuesdays between 17:15 - 18:15 starting Tuesday, October 5. Please keep in mind that the pandemic is not over, despite restrictions having been lifted, and we ask everyone to follow recommendations from the health authorities. We prefer that those who visit us are fully vaccinated. If you are not, we would prefer if you let us know when you arrive so we can keep our distance.

6 nov 2021
Ny hemsida

Ny hemsida

2021-11-06 11:11

Nu lanserar vi vår nya hemsida. Design och navigation är till stora delar nya men innehållet från den gamla sidan har flyttats över.

Nytt är dock att du så småningom kommer att kunna logga in i nya Medlemsportalen och redigera dina uppgifter om e-postadress, telefonnummer, info om medboende osv själv. Här kommer du även att kunna boka festlokalen och övernattningslägenheten. Vi kommer även att lansera en egen app så småningom, för att du på ett enkelt sätt ska kunna hålla dig uppdaterad kring vad som pågår i föreningen och enklare kunna komma i kontakt med styrelsen från din smartphone.


We are now launching our new website. Design and navigation are largely new, but the content from the old page has been migrated to the new.

Eventually you will be able to log in to the new Member Portal and edit your information about e-mail address, telephone number, information about residents, etc. yourself. Here you will also be able to book the party room and the overnight apartment. We will also launch our own app, so that you can easily stay up to date on what is going on in the association and more easily get in touch with the board from your smartphone.

27 okt 2021
Gamla nyhetsbrev

Gamla nyhetsbrev

2021-10-27 10:35

Letar du efter ett gammalt nyhetsbrev? Alla tidigare nyhetsbrev finns nu arkiverade under "För boende" och sedan "Nyhetsbrev" i menyn högre upp på sidan. Du kan också klicka på länken här under för att komma direkt till arkivet.


Looking for an old newsletter? All previous newsletters are now archived under "För boende" and "Nyhetsbrev" in the menu higher up on the page. You can also click on the link below to go directly to the archive.

26 okt 2021
Nu börjar arbetet med solpaneler

Nu börjar arbetet med solpaneler

2021-10-26 12:51

Nu äntligen påbörjas arbetet med att installera solceller på våra tak. Entreprenör är AJ SOL EL.

Tidsplanen ser ut enl. följande:

 • Fredag 29/10 leverans av material
 • Måndag 1/11 lyft av material upp på taken
 • Tisdag 2/11 start montage på tak i följande ordning:
  hus 1, Kyrkbacken 1-3
  hus 2, Kyrkbacken 5-7
  hus 4, Kyrkbacken 13-17
  hus 7, Kyrkbacken 31-35
  hus 6, Kyrkbacken 25-29

Installationen sker parallellt på flera tak samtidigt och kommer att pågå hela hösten och vintern beroende på väder och vind.


Installation of solar panels on our roofs will begin shortly. The contractor is AJ SOL EL.

The installation timeline will be as following:

 • Friday 29/10 delivery of materials 
 • Monday 1/11 lifting the material up to the roofs
 • Tuesday 2/11 the installation will start on the roofs in the following order:
  Building 1, Kyrkbacken 1-3
  Building 2, Kyrkbacken 5-7
  Building 4, Kyrkbacken 13-17
  Building 7, Kyrkbacken 31-35
  Building 6, Kyrkbacken 25-29

The installation process will take place on several roofs at the same time and will go on throughout the autumn and winter, depending on weather conditions.

10 okt 2021
Nyhetsbrev nr. 18 – oktober 2021

Nyhetsbrev nr. 18 – oktober 2021

2021-10-10 10:13

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

Download the latest newsletter below.

16 apr 2021
Nyhetsbrev nr. 17 – april 2021

Nyhetsbrev nr. 17 – april 2021

2021-04-16 12:02

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

Download the latest newsletter below.

8 feb 2021

Grovsopbilen 2021

2021-02-08 14:06

Följande dagar kommer Grovsopbilen från Suez till Kyrkbackens vändplan:

 • Onsdag 17 februari
 • Onsdag 24 mars
 • Onsdag 21 april
 • Onsdag 19 maj
 • Onsdag 23 juni
 • Onsdag 21 juli
 • Onsdag 18 augusti
 • Onsdag 22 september
 • Onsdag 20 oktober
 • Onsdag 24 november
 • Onsdag 22 december
 • Onsdag 19 januari 2022

Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån.


Above you find the dates when the waste truck from Suez is coming to Kyrkbacken's turning area.
The truck is coming in the turning area between 18.00 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
Please note that you cannot leave your waste at the turning area before the truck has arrived.