22 dec 2021
Varför har min avgift höjts?

Varför har min avgift höjts?

2021-12-22 21:50

Foto: Maria Eklind (under licens CC BY-SA 2.0)

En bostadsrättsförening är en speciell ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostäder, till sina medlemmar. Det är hela föreningens ansvar att ta hand om de gemensamma fastigheterna och marken. Det vill säga att vi är alla medlemmar i samma förening och ansvarar för de byggnader vi har.

En del av de gemensamma kostnaderna vi har är till exempel el, sophämtning, värme, avbetalning på lån, med mera. Allt detta finns att läsa i våra Årsredovisningar från föreningen. Men för att ta lite exempel så kostar el, vatten och värme föreningen ca 4,2 miljoner om året. Utöver detta så kommer allt annat som måste fungera inom föreningen.

Utöver detta har vi bara i år haft vattenskador inom föreningen som uppgått till 1,6 miljoner.

Våra hus är sedan 1972-1974, det innebär att det finns mycket underhåll att göra. En hel del underhåll är utfört, men det finns också en hel del som aldrig blivit gjort. Det är inte gjort stambyte eller relining, något som är en enorm kostnad, det finns hissar som måste uppgraderas som inte är gjort. Därtill en massa mindre åtgärder, så som att se över alla fläktar så vår ventilation fungerar.

Inom styrelsen jobbar vi hela tiden aktivt på att titta på de kostnader som finns, och hur vi kan effektivisera det som vi redan har. Vi vet att vi har kostnader på ca 20 miljoner, och intäkter på nästan det samma. Men sedan tillkommer alla avskrivningar, vilket gör att vi hamnar på ett underskott på ca 6 miljoner.

För att få en ekonomi i balans någon gång i framtiden, så måste vi helt enkelt öka intäkterna, då det inte går att minska kostnaderna som finns just nu. Det är också en rekommendation från föreningens revisor att vi säkerställer att vi får en ekonomi i balans och det är revisorns rekommendation att höja avgiften. Vi valde att lägga den på 2% men den som snabbt kan räkna upptäcker att även om vi lägger 2% på intäkterna så är det inte 6 miljoner, vilket innebär att vi fortfarande går med ett underskott efter avskrivningarna.

Vi kan alla hjälpas åt att dra ner på kostnaderna i föreningen, det gäller flera saker.

  • Dra ner på elkonsumtionen. Måste alla lampor vara tända? Ska jag verkligen ha i gång all min infravärme och då dessutom ha balkongdörren öppen? Stäng fönster och sänk värmen på elementen i stället
  • Säkerställ att det är rätt saker som slängs i våra hushållssopor, det är inte ett rum för kartong, papper med mera. Redan idag kostar det oss över 500 000 kr.

Det finns projekt kvar för att få våra byggnader upp till en nivå som vi kan säga är helt ok. Det vill säga åtgärder som gör att vi kan börja om från noll och bygga upp en plan för underhåll. Relining, hissar och andra åtgärder kommer kosta oss ca 30 miljoner, kanske mer. Vi har idag ca 19 miljoner sparat, vilket kommer från försäljning av hyresrätter och konverteringen. Det återstår en del pengar som ska komma in för konverteringen och vår förhoppning är att vi kan göra de åtgärder vi måste utan att höja lånen.

Det innebär att när vi väl nått dit, så kan vi börja betala av lånen i stället. Vilket gör det bättre för oss alla.


A tenant-owner association is a special economic association whose purpose is to provide housing to its members. It is the responsibility of the entire association to take care of the common properties and the land. That is, we are all members of the same association and are responsible for the buildings we have.

Some of the common costs we have are, for example, electricity, waste collection, heating, loan repayments, and more. All this can be read in our Annual Reports from the association. But to take a few examples, electricity, water and heating cost the association about 4.2 million a year. In addition to this, there is everything else that must work within the association.

In addition to this, we have only this year had water damage within the association which amounted to 1.6 million.

Our buildings are from 1972-1974, which means that there is a lot of maintenance. A lot of maintenance has been done, but there are also a lot that have never been done. No replumbing or relining has been done, which is a huge cost, there are lifts that need to be upgraded that have not been done. In addition, a lot of minor measures, such as overhauling all the fans so that our ventilation works.

Within the board, we are constantly working actively to look at the costs that exist, and how we can streamline what we already have. We know that we have costs of about 20 million, and revenues of almost the same. But then all depreciation is added, which means that we end up with a deficit of about 6 million.

In order to get a balanced economy at some point in the future, we simply have to increase revenues, as it is not possible to reduce the costs that exist right now. It is also a recommendation from the association's auditor that we ensure that we get a balanced economy and it is the auditor's recommendation to increase the fee. We chose to increase it with 2%, but those who can quickly calculate discover that even if we add 2% to the revenue, it is not 6 million, which means that we still have a deficit after depreciation.

We can all be helped to reduce the costs in the association, there are several things.

  • Reduce electricity consumption. Do all lights have to be on? Should I really have all my infrared heating on and then also have the balcony door open? Close windows and lower the heat on the elements instead
  • Make sure that it is the right things that are thrown in our household rubbish, it is not a room for cardboard, paper and more. Today, it already costs us over 500,000.

There are projects left to get our buildings up to a level that we can say is good enough. That is, measures that allow us to start from scratch and build a maintenance plan. Relining, lifts and other measures will cost us about 30 million, maybe more. Today we have saved about 19 million, which comes from the sale of rental apartments and the conversion. There is still some money to come in for the conversion and our hope is that we can take the steps we need without raising the loans.

This means that once we get there, we can start paying off the loans instead. Which makes it better for all of us.