16 dec 2022
Kontakt med styrelsen i juletid

Kontakt med styrelsen i juletid

2022-12-16 15:05

Styrelsens besökstider tisdagar 17:15-18:15 i styrelselokalen på Kyrkbacken 14 kommer att ta uppehåll för jul och nyår. Årets sista besökstid blir den 20 december och återupptas igen den 10 januari. Under julledigheten kan det även ta längre tid än vanligt att få svar på mejl och telefon från styrelsen. Vi ber er att om möjligt vänta tills efter helgerna med frågor som inte är akuta.

Felanmälningar kan du som vanligt göra dygnet runt via vårt växelnummer 08-480 047 70 eller direkt på webben.

God jul och gott nytt år önskar Styrelsen!


The board's visiting hours on Tuesdays 17:15-18:15 in the boardroom at Kyrkbacken 14 will take a break for Christmas and New Year. The last visiting time of the year will be December 20 and resume again on January 10. During the Christmas holidays, it may also take longer than usual to receive a reply to an email or phone call to the board. If possible, we ask you to wait until after the weekends with questions that are not urgent.

As usual, you can make error reports 24 hours a day via telephone 08-480 047 70 or directly on the web.

The Board wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

28 nov 2022
Tänk på brandrisken i Advent

Tänk på brandrisken i Advent

2022-11-28 09:06

Under december månad inträffar flest bränder i svenska hem. Ägna en extra tanke åt brandsäkerhet när du firar advent med levande ljus. Här kommer några tips för att öka säkerheten för dig själv, din familj och dina grannar.

 • Släck ljusen varje gång du lämnar rummet.
 • Dekorera inte ljusstaken med mossa, bomull eller annat material som kan ta eld.
 • Placera inte ljus på ställen där barn eller djur kan komma åt dem.
 • Släck den elektriska adventsljusstaken och julgransbelysningen med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten.
 • Ha släckutrustning redo om något skulle hända.
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar och byt batteri i brandvarnaren regelbundet. Få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren från skyddadigmotbrand.se.


Most fires that occur in Swedish homes happen during December. For that reason, we ask you to take an extra minute to think about fire safety when celebrating Advent with candles. Here are some tips to help keep yourself, your family, and your neighbors safe.

 • Blow out all of the candles, each and every time you leave the room.
 • Do not decorate candlesticks with moss, cotton or other materials that can catch fire.
 • Do not place candles in places where children or animals can reach them.
 • Turn off electric Advent candlesticks and Christmas tree lights with a light switch, or by unplugging them.
 • Have fire extinguishing equipment available in your dwelling.
 • Check that your smoke alarms work and change the batteries in your smoke alarms regularly. Get a free SMS reminder when it's time to test your smoke alarm from skyddadigmotbrand.se.

Se även

8 nov 2022
Trygghetsskapande insatser i Hagalund

Trygghetsskapande insatser i Hagalund

2022-11-08 13:48
Foto: Daniel Mott (CC BY-SA 2.0)

Med anledning av att boende och verksamma har uttryckt oro över situationen i Hagalund vill Platssamverkan Hagalund informera om de trygghetsskapande insatser som genomförs i området. Polisen meddelar att Hagalund är prioriterat inom lokalpolisområde Solna.

Den polisiära närvaron i Hagalund är hög, och kommer fortsatt att vara hög. Polisen har också satt upp kameror i trygghetsskapande syfte. Närvaron kommer också att öka genom boväktare hos fastigheterna.

Den 15 november klockan 16:30 arrangerar lokalpolisen och Solna stad en medborgardialog i Hagalund Centrum som riktar sig till boende i området. Boka gärna in detta möte då synpunkter från boende är mycket viktiga i vårt gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Alla goda krafter tas tacksamt emot för att hjälpa till att skapa närvaro och trygghet i Hagalund. Vid frågor, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Platssamverkan Hagalund via samordnare Mikaela Westholm.


In response to concerns expressed by residents and businesses about the situation in Hagalund, Platssamverkan Hagalund would like to provide information about the security measures being implemented in the area. The police announce that Hagalund is a priority within the Solna local police area.

The police presence in Hagalund is high, and will continue to be high. The police have also set up cameras for security purposes. The presence will also be increased through the use of security guards at the properties.

On 15 November at 16:30, the local police and the City of Solna are organising a citizens' dialogue
in Hagalund Centrum aimed at residents in the area. Please book this meeting as the views of residents are very important in our joint crime prevention and security work.

All good forces are gratefully received to help create presence and security in Hagalund. If you have any questions, thoughts or ideas, you are welcome to contact Platssamverkan Hagalund via coordinator Mikaela Westholm.

11 okt 2022
Nyhetsbrev nr. 21 - oktober 2022

Nyhetsbrev nr. 21 - oktober 2022

2022-10-11 10:53

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.
Förtydligande: Det är gångvägen/räddningsvägen bakom Hagalundsgatan 1-7 som kommer att stängas av.


Download the latest newsletter below.
Clarification: It is the walkway/rescue route behind Hagalundsgatan 1-7 that will be closed.

27 sep 2022
Festlokalen stängs

Festlokalen stängs

2022-09-27 19:50

Styrelsen har beslutat att inte längre erbjuda festlokalen för uthyrning. Detta bland annat på grund av att lokalen inte lämpar sig för ändamålet då den är för liten, samt att styrelsen behöver använda lokalen för styrelsearbete. Vi undersöker möjligheten att erbjuda en större och bättre lämpad festlokal i framtiden.


The board has decided to no longer offer the party venue for rent. This is due, among other things, to the fact that the premises are not suitable for the purpose as they are too small, and that the board needs to use it for board work. We are investigating the possibility of offering a larger and better suited venue in the future.

20 sep 2022
Utbyte av förrådsdörrar

Utbyte av förrådsdörrar

2022-09-20 15:41

Nu byter vi alla källardörrar i trä mot moderna brandsäkra dörrar. Arbetet startar den 24 oktober (vecka 43) och pågår vardagar mellan c:a 08:30-15:00.

Vad Innebär det för dig?

Cirka 35 av alla dörrar som ska bytas hör till enskilda boendes förråd.

Arbetet med att byta ut dessa dörrar sker under första veckan, 24 – 28 oktober.

Har du en förrådsdörr i trä behöver föreningen därför få tillgång till din förrådsnyckel under den perioden.

Föreningen kommer att kontakta alla berörda boende för att samla in nycklar inför starten.

Redan nu kan du se om din förrådsdörr berörs. Titta efter en blå prick högst uppe i dörrens högra hörn.

Erbjudande

Tycker du att du har för få nycklar till ditt förråd?

Är du osäker på vart alla nycklar har tagit vägen?

Passa då på att beställa en ny låscylinder. Lämna in din gamla nyckel och få tillbaka fem nya nycklar till en ny låscylinder.

För den nya låscylindern debiteras du en engångskostnad som läggs på din månadsavi. Uppskattad kostnad är ca 500 kronor.


REPLACEMENT OF STORAGE DOORS

We are now replacing all wooden doors in the basements with modern fireproof doors. Work will start on October 24 and take place weekdays approximately between 08.30-15.00.

What does it mean for you?

About 35 of all the doors to be replaced are to individual residents' stores. The work to replace these doors will be carried out during the first week, 24 – 28 October.

If you have one of these wooden storage doors, the board needs access to your storage key during that period.

We will contact every affected resident to collect keys ahead of the start.

Already now you can check if your storage door is affected. Look for a blue dot in the top right corner of the door.

Offer

Do you have enough keys to your storage room?

Maybe you're not sure where all the keys have gone?

You can take the opportunity to order a new lock cylinder. You hand in your old key and get a new lock and five new keys back.

For the new lock cylinder, you will be charged a one-off cost that will be added to your monthly statement. Estimated cost is about SEK 500.

13 sep 2022
Nya nummer till porttelefoner

Nya nummer till porttelefoner

2022-09-13 18:16

Vissa av porttelefonerna i föreningen har fått nya telefonnummer. Det betyder att ett nytt nummer kan komma att visas då någon ringer till dig via porttelefonen. Du kan ringa till ditt eget namn på portelefonen för att få upp det nya numret på din telefondisplay, och sedan spara det i telefonens kontakbok.


Some of the intercoms in the association have received new telephone numbers. This means that a new number may be displayed when someone calls you via the intercom. You can call your own name on the intercom to bring up the new number on your phone display, and then save it to your phone's contact book.

30 aug 2022
Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

Hjälp oss att hålla elkostnaden nere

2022-08-30 20:06

Inför vintern förväntas de redan höga energipriserna att gå upp ytterligare igen. Det innebär en enorm kostnadsökning för föreningen då elen ingår i avgiften. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla förbrukningen nere, så att vi inte behöver införa ytterligare en avgiftshöjning för att betala våra oerhört dyra elräkningar.

Så här kan du bidra till att minska elförbrukningen och hålla kostnaden nere.

 • Vädra effektivt! Att vädra med fönster på vid gavel under några minuter är mer effektivt än att ha fönstret på glänt under längre tid. På så sätt hinner inte möbler och annat i hemmet kylas ner.
 • Byt glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Lågenergilampan drar 80 procent mindre el som en vanlig glödlampa.
 • Ha inte lampor, infravärmare och apparater påslagna när du inte är i rummet. Använd timer eller ljussensor på lampor, och stäng av tv-apparater och datorer när du inte använder dem.
 • Dra ur mobilladdaren när du inte använder den. Använd grenkontakter med strömbrytare så är det lättare att stänga av flera apparater samtidigt.
 • Ta reda på hur mycket el apparaten drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Den anger hur mycket energi maskinen använder. Du bör helst välja en apparat som är A-klassad eller bättre.
 • Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet när den diskar men sköljer i kallt vatten, vilket sparar energi.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En maskin som är fylld till hälften förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld.
 • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Tumlaren drar upp till fyra gånger så mycket el som en tvättmaskin.

With winter approaching, the already high energy prices are expected to rise further again. This means a huge cost increase for the association as electricity is included in the fee. It is important that we all help to keep consumption down, so that we do not need to introduce another fee increase to pay our extremely expensive electricity bills.

This is how you can help reduce electricity consumption and keep costs down.

 • Ventilating with the window wide open for a few minutes is more efficient than having the window ajar for a long time. In this way, furniture and other things in the home do not have time to cool down.
 • Replace light bulbs with low energy lamps, or LED lamps. A low-energy light bulb consumes 80 percent less electricity than an ordinary light bulb.
 • Do not leave lights, infrared heaters and appliances switched on when you are not in the room. Use a timer or light sensor on lights, and turn off TVs and computers when not in use.
 • Unplug the mobile phone charger when not in use. Use a power strip with a switch to make it easy to switch off several devices at the same time.
 • Find out how much electricity the appliance consumes before you buy it. A good way is to check the energy label. It indicates how much energy the machine uses. You should preferably choose a device that is A-rated or better.
 • Connect the dishwasher to the cold water. Then the dishwasher itself will heat the water when it washes but rinses in cold water, which saves energy.
 • Fill the washing machine properly. A machine that is half full consumes almost as much energy as a full one.
 • Air dry your laundry outdoors if possible. The tumble dryer uses up to four times as much electricity as a washing machine.
22 jun 2022
Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

Sommaruppehåll i styrelsens besökstider

2022-06-22 14:04

Styrelsens besökstider i styrelselokalen tar sommaruppehåll. Besökstiderna återupptas igen den 16 augusti.


The board's visiting hours will take a summer break and resume on August 16.

5 jun 2022
Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

Återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11 avvecklas

2022-06-05 19:27

Solna stad planerar att avveckla återvinningsstationen för förpackningar på Hagalundsgatan 11. Planen är att den tas bort i mitten av juni.

Orsaken till att återvinningstationen tas bort är att det blir mycket skräp runt den. En del personer dumpar felaktigt grovavfall eller annat avfall som inte har sorterats på rätt sätt.

Trots stora och täta städinsatser har det inte räckt för att förhindra nedskräpningen. Under åren har det kommit in många klagomål till staden. Solna stad har nu kommit fram till att den bästa åtgärden är att avveckla stationen. Det är tråkigt eftersom den har främjat klimatriktig källsortering.

Alternativa återvinningsstationer i närheten:

 • Södra Långgatan/Åkersvägen (vändzonen)
 • Viktoriagatan (nära Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen

The City of Solna plans to close down the recycling station on Hagalundsgatan 11. The plan is for it to be removed in mid-June.

The reason why the recycling station is removed is that there is a lot of rubbish around it. Some people dump incorrectly bulky waste or other waste that has not been sorted correctly.

Despite large and frequent cleaning efforts, it has not been enough to prevent littering. Over the years, many complaints have been received by the city. The city of Solna has now come to the conclusion that the best measure is to close down the station. This is sad because it has promoted climate-friendly source sorting.

Alternative recycling stations nearby:

 • Södra Långgatan / Åkersvägen (turning zone)
 • Viktoriagatan (near Frösundaleden)
 • Blomgatan/Västra Vägen
3 jun 2022
Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

Polisen varnar för bedrägerier av falska poliser

2022-06-03 13:28

Polisen i Solna varnar för ett tillvägagångssätt där äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Minst ett fall har även skett i Brf Blåkulla. Läs mer på Polisens hemsida eller ladda ner infoblad från Polisen nedan.


Recently, older people have been exposed to fraud by fake Police officers. This can be done over the phone or by home visits. For example by someone who says they work for the Police Authority, and need access to your bank card, pin code and valuables.

Here's how you can protect yourself:

 • Hang up if someone calls and you feel insecure.
 • Never let an unknown person into your home.
 • Never give your ID, bank card or code to anyone else.
 • Call a relative or friend and ask for help.
 • In the event of an ongoing crime, call 112.
22 maj 2022
Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

2022-05-22 09:25

Tisdagen den 7 juni kommer vi att göra en servicegenomgång av samtliga maskiner i tvättstugan, d.v.s. alla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.

På grund av detta kommer det inte att gå att boka tid i tvättstugan mellan kl. 07.00 – 17.00.


On Tuesday, June 7, we will do a service review of all machines in the laundry room, i.e. all washing machines, dryers, drying cabinets and mangels.

Due to this, it will not be possible to book the laundry room between 07.00 - 17.00.

18 maj 2022
Angående störande ljud i flerbostadshus

Angående störande ljud i flerbostadshus

2022-05-18 10:15

Vi ansvarar alla för att måna om en lugn och trygg boendemiljö. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Samtidigt innebär boende i flerbostadshus att vissa ljud ofrånkomligen kommer att höras genom väggar och golv mellan grannar under dygnets alla timmar, och du kan inte räkna med ett helt störningsfritt hus där många människor lever och bor. Fotsteg, lekande barn, röster i normal samtalston och toaletter som spolas hör till ljud som vi får lära oss att leva med och betraktas ej som störningar.

Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. Att hamra och borra är endast tillåtet vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

Eftersom ljud transporteras lätt genom betongen är det kanske inte grannen direkt ovanför som väsnas, utan det kan vara någon helt annan i huset. Om du själv blir störd, försök först att prata med dina grannar, men tänk på att vara respektfull och inte förvärra situationen genom att vara otrevlig. Förmodligen har den störande grannen inte förstått att du har blivit störd. Kom ihåg att du stör dina grannar lika mycket själv om du bankar i väggar och tak för att visa ditt missnöje.


We are all responsible for maintaining a calm and safe living environment. Showing respect and consideration for your neighbors is important for everyone in the buildings to thrive. Nurture neighborliness by treating others the way you want to be treated yourself.

At the same time, living in apartment buildings means that certain sounds will inevitably be heard through walls and floors between neighbors during all hours of the day, and you cannot expect a completely sound-free building where many people live and work. Footsteps, children playing, voices in normal conversational tones and toilets being flushed are among the sounds we must learn to accept and are not considered disturbances.

As in many old buildings, sounds travel easily between apartments. Between 22:00 and 07:00 it is not allowed to play instruments or watch TV and listen to music on high volume. Hammering and drilling is only allowed weekdays between 07:00-20:00 and weekends between 10:00-16:00.

Since sound is easily transported through the concrete, it may not be the neighbor directly above who is making the noise, it may be someone completely different in the building. If you are experiencing a disturbance, try to talk to your neighbors first, but remember to be respectful and not aggravate the situation by being rude. Probably the disturbing neighbor did not realize that you have been disturbed. Remember that you disturb your neighbors just as much yourself if you knock on walls and ceilings to show your dissatisfaction.

10 maj 2022
9 juni – nytt datum för föreningsstämman

9 juni – nytt datum för föreningsstämman

2022-05-10 14:17

Vi har blivit tvungna att skjuta fram föreningsstämman. Nytt datum är torsdagen den 9 juni kl. 18:30 på Park Inn, Solna.

Insläpp och registrering börjar kl. 18:00.


We have had to postpone the general meeting. The new date is Thursday, June 9, 18.30 at Park Inn, Solna.

Admission and registration starts at 18.00.

1 maj 2022
Cykelrensning

Cykelrensning

2022-05-01 10:00

Vi kommer att genomföra en cykelrensning den 31 maj i våra cykelförråd, källargångar, trapphus och cykelställ. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel senast den 30 maj med namn, lägenhetsnummer och nuvarande år, 2022. Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

Barnvagnar, pulkor, rollatorer och liknande hör ej hemma i cykelutrymmena utan ska placeras i barnvagnsrummen eller ditt eget förråd eller lägenhet.

Rensningen sker för att skapa mer utrymme för alla boende och för att följa säkerhetsförordningarna.

Använder du inte din cykel? Vi har ont om plats och många medlemmar som vill få plats för sina cyklar. Överväg gärna att exempelvis sälja din cykel till någon som kommer ha mer glädje av den.


We will carry out a bicycle removal on May 31 in our bicycle storage, basement corridors, stairwells and outdoor bicycle racks. It is therefore important that you mark your bike no later than May 30 with your name, apartment number and the current year, 2022. Unmarked bicycles will be removed.

Prams, sledges, walkers and the like do not belong in the bicycle spaces but must be placed in the pram rooms or your own storage or apartment.

The cleaning takes place to create more space for all residents and to comply with safety regulations.

Are you not using your bike? We are short of space and there are many members who want space for their bikes. For example, consider selling your bike to someone who will enjoy it more.

21 apr 2022
Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

Nyhetsbrev nr. 20 - april 2022

2022-04-21 17:05

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.

Download the latest newsletter below.

11 apr 2022
Njut av nygrillat i vårsolen

Njut av nygrillat i vårsolen

2022-04-11 16:41

Nu när vårvärmen börjar anlända och vi äntligen kan börja umgås utomhus igen är det många som längtar efter att grilla. Använd gärna de tre grillplatserna som finns på våra innergårdar och duka upp till utomhusmåltid på våra fina bord och bänkar i vårsolen!

Grillplatserna är fria att använda för alla boende på BRF Kyrkbacken, men försök att lämna plats om fler grannar vill grilla samtidigt, håll rent och snyggt och ljudnivån nere så att du inte stör. Grillarna är inte heller en lekplats för barn.

Kom ihåg att inte slänga matrester i papperskorgarna, ta istället med dem hem så att de inte lockar till sig råttor.

Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att grilla på balkongerna.


Now that the spring is starting to arrive and we can finally start hanging out outdoors again, many of us are looking forward to having a barbecue. Feel free to use the three barbecue areas that are in our courtyards and set the table for an outdoor meal on our nice tables and benches in the spring sun!

The barbecue areas can be used by all residents at BRF Kyrkbacken, but try to leave space if more neighbors want to grill at the same time, keep the area tidy and the noise level down so that you do not disturb. Also remember that the grills are not a playground for kids.

Remember not to throw leftover food in the bins, instead take them home so that they do not attract rats.

We would also like to remind you that it is not allowed to grill on the balconies.

Läs mer:

5 apr 2022
Hjälp till att hålla portarna stängda

Hjälp till att hålla portarna stängda

2022-04-05 20:17

Det är inte tillåtet att ställa upp portar till trapphus och källare med till exempel stenar, kvastar eller genom att inaktivera dörrstängaren. Om du ser att en port är uppställd, hjälp oss hålla föreningen säkrare genom stänga porten direkt.


It is not permitted to prop up gates to stairwells and basements with stones, brooms or to deactivate the door closer. If you see that a door is propped up, help us keep the association safer by closing it immediately.

29 mar 2022
Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

Nu får du tillgång till iBoxen - ett nytt sätt att ta emot paket

2022-03-29 15:11

Likt de paketboxar du säkert lagt märke till och kanske använt själv som står uppställda i matbutiker och köpcentrum, kan du nu välja att få dina leveranser till iBoxen som står uppställda vid vändplanen på Kyrkbacken. Boxarna är tillgängliga dygnet runt och du kan tryggt ta emot paket när som helst utan att behöva sitta beredd vid telefonen för att öppna porten, och inte heller behöva släppa in okända leverantörer i trapphuset.

De första transportbolagen kommer att börja leverera till iBoxen inom ett par veckor. Framöver kommer du kunna välja leverans till iBoxen i check-outen hos anslutna e-handlare. (Om du handlar från en sajt som inte erbjuder leverans till ”din” box, hör av dig till dem och be dem erbjuda det framöver).

Transportbolaget kör ut ditt paket, lägger det i en ledig lucka i iBoxen och du får ett sms att du kan hämta paketet. Med några enkla knapptryck i iBoxens app så kan du legitimera dig och öppna luckan så att du kan hämta ditt paket. Allt sker med hjälp av din mobiltelefon. Du kan ladda ner iBoxens app redan nu så är det klart inför första leveransen. Länk för nedladdning hittar du nedan.


Like the parcel boxes you have probably noticed and perhaps used yourself that are set up in grocery stores and shopping centers, you can now choose to have your deliveries to iBoxen which is set up at the turning point at Kyrkbacken. The boxes are available around the clock and you can safely receive packages at any time without having to be ready by the phone to open the door, nor have to let unknown suppliers into the building.

The first transport companies will start delivering to iBoxen within a couple of weeks. In the future, you will be able to choose delivery to iBoxen in the check-out at connected e-retailers. (If you shop from a site that does not offer delivery to "your" box, get in touch with them and ask them to offer it in the future).

The transport company drives out your package, puts it in a free slot in iBoxen and you receive an SMS that you can pick up the package. With a few simple taps in the iBoxen app, you can identify yourself and open the door so you can pick up your package. Everything is done with through your mobile phone. You can download the iBoxen app right now to be ready for your first delivery.

Länkar

23 mar 2022
Lämna ej kvar skräp i källargångarna

Lämna ej kvar skräp i källargångarna

2022-03-23 19:23

Det lämnas mycket skräp i källargångarna, allt ifrån bildäck till möbler och avfall från renoveringar. Detta skräp får vi i styrelsen själva bära till grovsopbilen, ett arbete som är tungt och som vi får utföra på vår fritid. 

Skräp utför därutöver en brandfara samt blockerar utrymningsvägar.

Vi ber er därför om att inte lämna skräp i våra allmänna utrymmen, utan ta det själva till återvinningscentralen eller till grovsopbilen som besöker oss en gång per månad. 

Läs mer:


A lot of rubbish is abandoned and left in the basement corridors, including everything from car tires to furniture and waste from renovations. This rubbish has to be carried by the board to the garbage pickup truck, a task that is heavy and that we have to perform in our spare time.

Rubbish also poses a fire hazard and blocks escape routes.

We therefore ask you not to leave rubbish in our public areas, and instead to take it yourself to the recycling center or to the garbage truck that visits us once a month.

16 feb 2022
Styrelsens besökstider återupptas

Styrelsens besökstider återupptas

2022-02-16 20:34

Från och med den 22 februari öppnar vi styrelsens besökstider i lokalen på Kyrkbacken 14 igen. Öppettiderna är som tidigare, d.v.s. tisdagar mellan kl. 17:15 – 18:15. Vänligen tänk på att pandemin fortfarande inte är över, även om restriktionerna hävts. Vi ber er att hålla avstånd till andra, och stanna hemma vid symptom.


From February 22nd we are starting our visiting hours in the board room at Kyrkbacken 14 again. The visiting hours are as before, i.e. Tuesdays between 17:15 - 18:15. Please keep in mind that the pandemic is not over, despite restrictions having been lifted. We ask everyone to keep distance to others, and stay home if you are showing any symptoms.

15 jan 2022
Nya datum för grovsopbilen

Nya datum för grovsopbilen

2022-01-15 17:31

Följande datum är bokade för grovsopbilen att komma till vändplanen på Kyrkbacken:

 • Onsdag 19 januari
 • Onsdag 16 februari
 • Onsdag 23 mars
 • Onsdag 20 april
 • Onsdag 18 maj
 • Onsdag 22 juni
 • Onsdag 20 juli
 • Onsdag 17 augusti
 • Onsdag 21 september
 • Onsdag 19 oktober
 • Onsdag 23 november
 • Onsdag 21 december
 • Onsdag 18 januari 2023

Lastbilen står på vändplan mellan kl. 18.00 – 20.00. Du kan slänga det mesta men INTE färg, bildäck, större el-produkter eller byggavfall.
Observera att du inte får lämna dina sopor vid vändplanen innan bilen har kommit och sedan gå därifrån


Above you find the dates when the mobile recycling station is coming to Kyrkbacken.
The truck stays between 18.00 – 20.00. You can throw away most bulky waste but NOT paint, car tires, big electrical equipment or construction material.
Please note that you cannot leave your waste on the street before the truck has arrived.


Läs mer:

12 jan 2022
Släng ditt skräp rätt

Släng ditt skräp rätt

2022-01-12 09:08
I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser i bland annat Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och Solna Centrum (Solnaplan) den 15 - 16 januari.

I det gemensamma sophuset, slänger vi endast hushållsavfall som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsavfall är matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar och kattsand.

Kartonger och tidningar t.ex får inte slängas där, utan ska lämnas till återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11. Du kan även lämna större föremål som möbler och elektronik till grovsopbilen som kommer till vår vändplan en gång i månaden.

Om du slänger skräp i soprummet som inte hör hemma där, kan du bli betalningsskyldig för den extra sophämtningen och hanteringen av det felsorterade skräpet för minst 625 kronor i timmen.

This year, you can leave your Christmas tree at Solna City's unmanned collection points in locations including Arenastaden (intersection Dalvägen/Vintervägen) and Solna Centrum (Solnaplan) on Janurary 15 - 16.

In the garbage room you can only throw household waste that you store under the sink. Examples of household waste are food waste, diapers / sanitary napkins, vacuum cleaner bags and cat litter.

Cardboard boxes and newspapers, for example, must not be thrown away there, and should instead be left at the recycling station on Hagalundsgatan 11. You can also leave larger items such as furniture and electronics to the mobile recycling station that comes to our cul-de-sac once a month.

If you throw waste in the garbage room that does not belong there, you may be liable for payment of the extra collection and handling of the incorrectly sorted waste, which costs at least 625 kr/h.


Läs mer:

10 jan 2022
Förbjudet att borra i balkongtaket

Förbjudet att borra i balkongtaket

2022-01-10 10:01

Du får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas. Vill du sätta upp något på balkongen så får du endast fästa saker i träpanelen på väggarna.


You are not allowed under any circumstances to drill, nail or paint the balcony ceiling or floor. When selling or moving out, the balcony will be inspected. If you want to put something up on the balcony, you can only attach items to the wood panel on the walls.


Läs mer

3 jan 2022
Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

Nytt telefonnummer till Brf Kyrkbacken

2022-01-03 09:00

Föreningen har nytt telefonnummer, 08-480 047 70.

Styrelsen svarar i mån av tid vardagar 9-16. Du kan även via att knappa dig fram göra alla typer av felanmälningar, ställa frågor om fakturor och hyresavier, nå störningsjour nattetid osv, och lämna ett meddelande direkt till styrelsen när vi inte kan ta ditt samtal. 


The association has a new telephone number, 08-480 047 70.

When time allows, the board answers weekdays 9-16. You can also make all types of error reports, ask questions about invoices and rental notices, report a disturbance at night, etc., and leave a message directly to the board when we can not take your call.