12 jan 2022
Släng ditt skräp rätt

Släng ditt skräp rätt

2022-01-12 09:08
I år kan du lämna din julgran på Solna stads obemannade insamlingsplatser i bland annat Arenastaden (korsningen Dalvägen/Vintervägen) och Solna Centrum (Solnaplan) den 15 - 16 januari.

I det gemensamma sophuset, slänger vi endast hushållsavfall som du förvarar under diskbänken. Exempel på hushållsavfall är matrester, matavfall, blöjor/bindor, dammsugarpåsar och kattsand.

Kartonger och tidningar t.ex får inte slängas där, utan ska lämnas till återvinningsstationen på Hagalundsgatan 11. Du kan även lämna större föremål som möbler och elektronik till grovsopbilen som kommer till vår vändplan en gång i månaden.

Om du slänger skräp i soprummet som inte hör hemma där, kan du bli betalningsskyldig för den extra sophämtningen och hanteringen av det felsorterade skräpet för minst 625 kronor i timmen.

This year, you can leave your Christmas tree at Solna City's unmanned collection points in locations including Arenastaden (intersection Dalvägen/Vintervägen) and Solna Centrum (Solnaplan) on Janurary 15 - 16.

In the garbage room you can only throw household waste that you store under the sink. Examples of household waste are food waste, diapers / sanitary napkins, vacuum cleaner bags and cat litter.

Cardboard boxes and newspapers, for example, must not be thrown away there, and should instead be left at the recycling station on Hagalundsgatan 11. You can also leave larger items such as furniture and electronics to the mobile recycling station that comes to our cul-de-sac once a month.

If you throw waste in the garbage room that does not belong there, you may be liable for payment of the extra collection and handling of the incorrectly sorted waste, which costs at least 625 kr/h.


Läs mer: