8 nov 2022
Trygghetsskapande insatser i Hagalund

Trygghetsskapande insatser i Hagalund

2022-11-08 13:48
Foto: Daniel Mott (CC BY-SA 2.0)

Med anledning av att boende och verksamma har uttryckt oro över situationen i Hagalund vill Platssamverkan Hagalund informera om de trygghetsskapande insatser som genomförs i området. Polisen meddelar att Hagalund är prioriterat inom lokalpolisområde Solna.

Den polisiära närvaron i Hagalund är hög, och kommer fortsatt att vara hög. Polisen har också satt upp kameror i trygghetsskapande syfte. Närvaron kommer också att öka genom boväktare hos fastigheterna.

Den 15 november klockan 16:30 arrangerar lokalpolisen och Solna stad en medborgardialog i Hagalund Centrum som riktar sig till boende i området. Boka gärna in detta möte då synpunkter från boende är mycket viktiga i vårt gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Alla goda krafter tas tacksamt emot för att hjälpa till att skapa närvaro och trygghet i Hagalund. Vid frågor, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Platssamverkan Hagalund via samordnare Mikaela Westholm.


In response to concerns expressed by residents and businesses about the situation in Hagalund, Platssamverkan Hagalund would like to provide information about the security measures being implemented in the area. The police announce that Hagalund is a priority within the Solna local police area.

The police presence in Hagalund is high, and will continue to be high. The police have also set up cameras for security purposes. The presence will also be increased through the use of security guards at the properties.

On 15 November at 16:30, the local police and the City of Solna are organising a citizens' dialogue
in Hagalund Centrum aimed at residents in the area. Please book this meeting as the views of residents are very important in our joint crime prevention and security work.

All good forces are gratefully received to help create presence and security in Hagalund. If you have any questions, thoughts or ideas, you are welcome to contact Platssamverkan Hagalund via coordinator Mikaela Westholm.