6 maj 2024
Nu påbörjas arbetet med vår nya avfallshantering

Nu påbörjas arbetet med vår nya avfallshantering

2024-05-06 15:19

Nu tar vi ett stort kliv framåt i vår avfallshantering. Med start vecka 20 kommer vi att påbörja installationen av ett nytt system med sopkärl intill det befintliga soprummet, för att följa de nya lagkraven för avfallshantering som trädde i kraft den 1 januari 2024. Detta arbete kommer att pågå i två veckor och efter det kommer det nuvarande soprummet att stängas. De nya kärlen kommer att vara låsta för att förhindra missbruk, och öppnas med din befintliga iLoq-nyckel.

I den nya lösningen blir alla hushåll skyldiga att separera matavfall från restavfall och slänga i för ändamålet avsedd behållare.

  • Matavfall - Detta inkluderar alla ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.
  • Restavfall - Detta är allt annat hushållsavfall som inte är matavfall.

Gratis påsar för matavfall kommer att gå att hämta upp utanför tvättstugan.

Det är viktigt att inga förpackningar eller icke-organiskt material hamnar i matavfallet. Förpackningar ska, som tidigare, lämnas till kommunens återvinningsstationer, exempelvis på:

Matfett kan orsaka stopp i avloppsledningarna om det hälls ner i avloppet, och måste hanteras på rätt sätt. För små mängder fett eller olja (mindre än 1 liter), använd hushållspapper för att torka upp fettet och lägg det i matavfallspåsen. Du kan också samla olja upp till 1 liter i exempelvis en väl försluten mjölkförpackning och slänga den i kärlet för restavfall. Större mängder fett eller olja (mer än 1 liter) ska förpackas och lämnas till en fettinsamling på en återvinningscentral.

Genom att följa dessa nya riktlinjer hjälper vi inte bara till att hålla vår förening ren och ordnad, utan vi bidrar också till en större miljömässig påverkan genom att minska avfall och främja återvinning. Tillsammans tar vi ett steg mot en grönare framtid.


We are now taking a significant step forward in our waste management. Starting week 20, we will begin the installation of a new system with waste containers next to the current waste room, to comply with the new waste management legal requirements that came into effect on January 1, 2024. This work will continue for two weeks, after which the current waste room will be closed. The new containers will be locked to prevent misuse and will be opened with your existing iLoq key.

In the new solution, all households are obliged to separate food waste from other waste and dispose of it in the designated container.

  • Food waste - This includes all non-liquid kitchen and food waste as well as liquid cooking fat.
  • Other waste - This is all other household waste that is not food waste.

Bags for food waste will be available for free pick-up outside the laundry room.

It is important that no packaging or non-organic material ends up in the food waste. Packaging should, as before, be left at the municipality’s recycling stations, for example at:

Cooking fat can cause blockages in the sewage lines if poured down the drain and must be handled correctly. For small amounts of fat or oil (less than 1 liter), use kitchen paper to absorb the fat and place it in the food waste bag. You can also collect up to 1 liter of oil in, for example, a well-sealed milk carton and throw it in the container for other waste. Larger amounts of fat or oil (more than 1 liter) should be packaged and left at a fat collection point at a recycling center.

By following these new guidelines, we not only help keep our association clean and orderly, but we also contribute to a greater environmental impact by reducing waste and promoting recycling. Together, we take a step towards a greener future.