22 maj 2022
Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

Servicegenomgång av tvättstuga 7 juni

2022-05-22 09:25

Tisdagen den 7 juni kommer vi att göra en servicegenomgång av samtliga maskiner i tvättstugan, d.v.s. alla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.

På grund av detta kommer det inte att gå att boka tid i tvättstugan mellan kl. 07.00 – 17.00.


On Tuesday, June 7, we will do a service review of all machines in the laundry room, i.e. all washing machines, dryers, drying cabinets and mangels.

Due to this, it will not be possible to book the laundry room between 07.00 - 17.00.

18 maj 2022
Angående störande ljud i flerbostadshus

Angående störande ljud i flerbostadshus

2022-05-18 10:15

Vi ansvarar alla för att måna om en lugn och trygg boendemiljö. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Samtidigt innebär boende i flerbostadshus att vissa ljud ofrånkomligen kommer att höras genom väggar och golv mellan grannar under dygnets alla timmar, och du kan inte räkna med ett helt störningsfritt hus där många människor lever och bor. Fotsteg, lekande barn, röster i normal samtalston och toaletter som spolas hör till ljud som vi får lära oss att leva med och betraktas ej som störningar.

Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22:00 och 07:00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo. Att hamra och borra är endast tillåtet vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

Eftersom ljud transporteras lätt genom betongen är det kanske inte grannen direkt ovanför som väsnas, utan det kan vara någon helt annan i huset. Om du själv blir störd, försök först att prata med dina grannar, men tänk på att vara respektfull och inte förvärra situationen genom att vara otrevlig. Förmodligen har den störande grannen inte förstått att du har blivit störd. Kom ihåg att du stör dina grannar lika mycket själv om du bankar i väggar och tak för att visa ditt missnöje.


We are all responsible for maintaining a calm and safe living environment. Showing respect and consideration for your neighbors is important for everyone in the buildings to thrive. Nurture neighborliness by treating others the way you want to be treated yourself.

At the same time, living in apartment buildings means that certain sounds will inevitably be heard through walls and floors between neighbors during all hours of the day, and you cannot expect a completely sound-free building where many people live and work. Footsteps, children playing, voices in normal conversational tones and toilets being flushed are among the sounds we must learn to accept and are not considered disturbances.

As in many old buildings, sounds travel easily between apartments. Between 22:00 and 07:00 it is not allowed to play instruments or watch TV and listen to music on high volume. Hammering and drilling is only allowed weekdays between 07:00-20:00 and weekends between 10:00-16:00.

Since sound is easily transported through the concrete, it may not be the neighbor directly above who is making the noise, it may be someone completely different in the building. If you are experiencing a disturbance, try to talk to your neighbors first, but remember to be respectful and not aggravate the situation by being rude. Probably the disturbing neighbor did not realize that you have been disturbed. Remember that you disturb your neighbors just as much yourself if you knock on walls and ceilings to show your dissatisfaction.

10 maj 2022
9 juni – nytt datum för föreningsstämman

9 juni – nytt datum för föreningsstämman

2022-05-10 14:17

Vi har blivit tvungna att skjuta fram föreningsstämman. Nytt datum är torsdagen den 9 juni kl. 18:30 på Park Inn, Solna.

Insläpp och registrering börjar kl. 18:00.


We have had to postpone the general meeting. The new date is Thursday, June 9, 18.30 at Park Inn, Solna.

Admission and registration starts at 18.00.

1 maj 2022
Cykelrensning

Cykelrensning

2022-05-01 10:00

Vi kommer att genomföra en cykelrensning den 31 maj i våra cykelförråd, källargångar, trapphus och cykelställ. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel senast den 30 maj med namn, lägenhetsnummer och nuvarande år, 2022. Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

Barnvagnar, pulkor, rollatorer och liknande hör ej hemma i cykelutrymmena utan ska placeras i barnvagnsrummen eller ditt eget förråd eller lägenhet.

Rensningen sker för att skapa mer utrymme för alla boende och för att följa säkerhetsförordningarna.

Använder du inte din cykel? Vi har ont om plats och många medlemmar som vill få plats för sina cyklar. Överväg gärna att exempelvis sälja din cykel till någon som kommer ha mer glädje av den.


We will carry out a bicycle removal on May 31 in our bicycle storage, basement corridors, stairwells and outdoor bicycle racks. It is therefore important that you mark your bike no later than May 30 with your name, apartment number and the current year, 2022. Unmarked bicycles will be removed.

Prams, sledges, walkers and the like do not belong in the bicycle spaces but must be placed in the pram rooms or your own storage or apartment.

The cleaning takes place to create more space for all residents and to comply with safety regulations.

Are you not using your bike? We are short of space and there are many members who want space for their bikes. For example, consider selling your bike to someone who will enjoy it more.