13 jun 2023
Varför har min avgift ändrats?

Varför har min avgift ändrats?

2023-06-13 13:16

Under den extra föreningsstämman i april samt den ordinarie föreningsstämman i maj informerade styrelsen om en ny andelsberäkningsmodell. Därefter fanns det möjlighet att ställa frågor innan båda stämmorna valde att rösta fram de föreslagna nya andelstalen. I samband med detta röstades även nya föreningsstadgar igenom för att överensstämma med den nya andelsberäkningen. Ändringarna genomfördes för att överensstämma med ny lagstiftning, förenkla andelsberäkningen samt att få till en mer rättvis avgiftsfördelning.

Tidigare har andelstalen beräknats på ett invecklat och orättvist sätt som inneburit att vissa betalat för lite per kvadratmeter medans andra har betalat mycket mer.

De nya andelstalen som röstades igenom skickades ut som bilaga inför de båda stämmorna.

Nu har nya avgiftsavier från Princip anlänt, där vissa medlemmar har fått en avgift som justerats uppåt, andra har fått en lägre avgift så att vi alla nu betalar exakt samma avgift per kvadratmeter.


During the extra general meeting in April and the regular general meeting in May, the board informed about a new share calculation model. Participants were then given the opportunity to ask questions before both meetings chose to vote in favour for the proposed new share numbers. In connection, new statutes were also voted through to comply with the new share calculation. The changes were implemented to comply with new legislation, simplify the share calculation and achieve a more fair distribution of fees.

Previously, the share numbers were calculated in a complicated and unfair way which meant that some members paid too little per square meter while others paid much more.

The new share numbers that were voted through were sent out as an attachment before the two meetings.

Now new fee notices from Princip have arrived, where some members have received a fee that has been adjusted upwards, others have received a lower fee.

11 jun 2023
Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

2023-06-11 21:30

Den sista besökstiden i styrelselokalen innan semesteruppehållet är tisdagen den 13/6 klockan 17:15-18:15. Därefter når du styrelsen via mejl och telefon som vanligt. Besökstiden återupptas igen i augusti, datum meddelas senare. Trevlig sommar!


The last visiting time in the board room before the holiday break is Tuesday 13/6 at 17:15-18:15. You will then be able reach the board via email and phone as usual. Visiting hours resume again in August. We will return at a later point with information about a date. Have a nice summer!

22 maj 2023
Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

Enkel överlämning av nycklar, prylar och annat via iBoxen

2023-05-22 15:44

Visste du att du kan boka en egen lucka i iBoxen vid vår vändplan? Perfekt till exempel när du ska låna ut prylar till en granne, lämna nyckel till blomvakten när du åker på semester, eller om du säljer något men inte kan vara på plats för att lämna över varan.

Du bokar luckan för en liten kostnad enkelt via iBoxens app som du laddar ner från app-butiken i din smartphone. Den som ska öppna luckan får ett sms och använder iBoxens app och Mobilt BankID för att öppna luckan och hämta innehållet inom 24 timmar.

Läs mer om hur du bokar en lucka i iBoxen här.


Did you know that you can book your own iBoxen slot at our turnaround? Perfect, for example, when you have to lend gadgets to a neighbor, leave a key with the flower guard when you go on holiday, or if you sell something but can't be there to hand over the item.

You book the slot for a small cost easily via the iBoxen app, which you download from the app store in your smartphone. Whoever opens the slot receives an SMS and uses the iBoxen app and Mobile BankID to open the door and retrieve the contents within 24 hours.

Read more about how to book a slot in the iBoxen here (in Swedish).

24 apr 2023
Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

Tvättstugan stängd för serviceunderhåll 27 april

2023-04-24 15:40

Som en del av reliningprojektet kommer tvättstugan att vara avstängd för service mellan 07:00-19:00 den 27 april. Det går inte att boka tvättpass under denna period.


As part of the relining project, the laundry room will be closed for service between 07:00 and 19:00 on April 27. It is not possible to book a laundry time during this period.

17 apr 2023
Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

Nyhetsbrev nr. 23 - april 2023

2023-04-17 14:12

Nytt nyhetsbrev ute nu. Ladda ner brevet som pdf-fil nedan.


Download the latest newsletter below.