17 jun 2023
Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

2023-06-17 16:52

Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län som följd av det torra och varma vädret. Förbudet gäller från och med klockan 14:00 den 12 juni.

Inom sammanhållen bebyggelse, som till exempel på våra innergårdar, är det tillåtet att grilla, men kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare och kan komma att skärpas ytterligare. Du som grillar är skyldig att kolla upp vilka som regler innan du tänder grillen.

Läs mer


The Stockholm County Administrative Board has decided on a strict fire ban in the entire Stockholm County as a result of the dry and hot weather. The ban applies from 2 p.m. on June 12.

In an assembled built environment, such as our courtyards, grilling is permitted, but remember that you who light a fire is responsible if something goes wrong, even if current guidelines are followed. Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand. Anyone who intentionally or negligently violates the fire ban may be sentenced to a fine.

Always be careful and make sure fire extinguishers are close at hand.

The stricter fire ban applies until further notice and may be tightened if circumstances require. You who grill are obliged to check which are the rules before you light the grill.

13 jun 2023
Varför har min avgift ändrats?

Varför har min avgift ändrats?

2023-06-13 13:16

Under den extra föreningsstämman i april samt den ordinarie föreningsstämman i maj informerade styrelsen om en ny andelsberäkningsmodell. Därefter fanns det möjlighet att ställa frågor innan båda stämmorna valde att rösta fram de föreslagna nya andelstalen. I samband med detta röstades även nya föreningsstadgar igenom för att överensstämma med den nya andelsberäkningen. Ändringarna genomfördes för att överensstämma med ny lagstiftning, förenkla andelsberäkningen samt att få till en mer rättvis avgiftsfördelning.

Tidigare har andelstalen beräknats på ett invecklat och orättvist sätt som inneburit att vissa betalat för lite per kvadratmeter medans andra har betalat mycket mer.

De nya andelstalen som röstades igenom skickades ut som bilaga inför de båda stämmorna.

Nu har nya avgiftsavier från Princip anlänt, där vissa medlemmar har fått en avgift som justerats uppåt, andra har fått en lägre avgift så att vi alla nu betalar exakt samma avgift per kvadratmeter.


During the extra general meeting in April and the regular general meeting in May, the board informed about a new share calculation model. Participants were then given the opportunity to ask questions before both meetings chose to vote in favour for the proposed new share numbers. In connection, new statutes were also voted through to comply with the new share calculation. The changes were implemented to comply with new legislation, simplify the share calculation and achieve a more fair distribution of fees.

Previously, the share numbers were calculated in a complicated and unfair way which meant that some members paid too little per square meter while others paid much more.

The new share numbers that were voted through were sent out as an attachment before the two meetings.

Now new fee notices from Princip have arrived, where some members have received a fee that has been adjusted upwards, others have received a lower fee.

11 jun 2023
Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

Styrelsens besökstider tar semesteruppehåll

2023-06-11 21:30

Den sista besökstiden i styrelselokalen innan semesteruppehållet är tisdagen den 13/6 klockan 17:15-18:15. Därefter når du styrelsen via mejl och telefon som vanligt. Besökstiden återupptas igen i augusti, datum meddelas senare. Trevlig sommar!


The last visiting time in the board room before the holiday break is Tuesday 13/6 at 17:15-18:15. You will then be able reach the board via email and phone as usual. Visiting hours resume again in August. We will return at a later point with information about a date. Have a nice summer!